Министерски съвет
брой: 3, от дата 11.1.2022 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.2


Постановление № 2 от 7 януари 2022 г. за изменение на Постановление № 427 на Министерския съвет от 2021 г. за определяне на условията, критериите, реда и размера на средствата по схема за предоставяне на безвъзмездни средства на туроператорите за възстановяване на средства от клиенти по нереализирани пътувания вследствие на COVID-19

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2 ОТ 7 ЯНУАРИ 2022 Г.
за изменение на Постановление № 427 на Министерския съвет от 2021 г. за определяне на условията, критериите, реда и размера на средствата по схема за предоставяне на безвъзмездни средства на туроператорите за възстановяване на средства от клиенти по нереализирани пътувания вследствие на COVID-19 (ДВ, бр. 104 от 2021 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 2 ал. 1 се изменя така:
„(1) Мярката представлява схема за държавна помощ под формата на преки безвъзмездни средства съгласно т. 3.1 от Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19 C (2020) 1863, приета на 19 март 2020 г., и нейните изменения C (2020) 2215 от 3 април 2020 г., C (2020) 3156 от 8 май 2020 г., C (2020) 4509 от 29 юни 2020 г., C (2020) 7127 от 13 октомври 2020 г., C (2021) 564 от 28 януари 2021 г. и C (2021) 8442 от 18 ноември 2021 г. и е със срок на действие до 30 юни 2022 г.“
§ 2. В чл. 6, ал. 3 т. 5 се изменя така:
„5. стойността 4 498 409 лв. (2 300 000 евро) на ниво група свързани предприятия, като всички използвани стойности трябва да бъдат в бруто изражение (преди облагане с данъци или други такси).“
§ 3. В чл. 7, ал. 4, т. 16 буква „б“ се изменя така:
„б) която заедно с помощта, за която се кандидатства, надхвърля 4 498 409 лв. съгласно максимално допустимия лимит по параграф 22, буква „a“ от Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19 C (2020) 1863, приета на 19 март 2020 г., и нейните изменения C (2020) 2215 от 3 април 2020 г., C (2020) 3156 от 8 май 2020 г., C (2020) 4509 от 29 юни 2020 г., C (2020) 7127 от 13 октомври 2020 г., C (2021) 564 от 28 януари 2021 г. и C (2021) 8442 от 18 ноември 2021 г.;“.
Заключителна разпоредба
§ 4. Постановлението влиза в сила от 31 декември 2021 г.
Министър-председател: Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов
72