Министерски съвет
брой: 1, от дата 4.1.2022 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.12


Постановление № 482 от 30 декември 2021 г. за изменение на Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 482 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.
за изменение на Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г. (обн., ДВ, бр. 60 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 89 и 110 от 2020 г., бр. 2, 24, 56, 85 и 97 от 2021 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 4 думите „31 октомври 2020 г.“ се заменят с „31 декември 2020 г.“.
2. В ал. 2:
а) в т. 1 думите „юли 2021 г.“ се заменят с „октомври 2021 г.“;
б) в т. 2 думите „юли 2021 г.“ се заменят с „октомври 2021 г.“.
3. В ал. 3 думите „за юли 2021 г.“ се заменят със „за октомври 2021 г.“.
4. В ал. 4:
а) в основния текст думите „юли 2021 г.“ се заменят с „октомври 2021 г.“;
б) в т. 1 думите „за юли“ се заменят със „за октомври“;
в) в т. 2 думите „за юли“ се заменят със „за октомври“.
5. В ал. 7 думите „от 1 август до 31 декември 2021 г.“ се заменят с „от 1 януари до 28 февруари 2022 г.“.
§ 2. В чл. 2, ал. 1 думите „за юли 2021 г.“ се заменят със „за октомври 2021 г.“.
§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения:
1.В ал. 2:
а) точка 1 се изменя така:
„1. за лицата, учредени преди 1 януари 2020 г. – с не по-малко от 30 на сто през месеца, за който кандидатстват за изплащане на средства, спрямо средномесечните приходи за 2019 г.;“
б) в т. 2 думите „1 август 2019 г.“ се заменят с „1 януари 2020 г.“.
2. В ал. 3:
а) точка 1 се изменя така:
„1. за лицата, учредени преди 1 януари 2020 г. – с не по-малко от 40 на сто през месеца, за който кандидатстват за изплащане на средства, спрямо средномесечните приходи за 2019 г.;“
б) в т. 2 думите „1 август 2019 г.“ се заменят с „1 януари 2020 г.“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 4. Средства по чл. 1 се изплащат след получаването на положително решение от Европейската комисия за съвместимостта на помощта с вътрешния пазар въз основа на чл. 107, параграф 3, буква „б“ от Договора за функционирането на Европейския съюз.
§ 5. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2022 г.
Министър-председател: Кирил Петков
За главен секретар на Министерския съвет: Росен Кожухаров
8155