Институт по електрохимия и енергийни системи при БАН   София
брой: 1, от дата 4.1.2022 г.   Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИстр.17


Конкурс за професор

 

375. – Институтът по електрохимия и енергийни системи при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност професор по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Физикохимия“ за нуждите на направление „Водородни енергийни системи“. Срокът е 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Кандидатите могат да подават документи за участие в канцеларията на Института по електрохимия и енергийни системи при БАН, София, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 10, стая № 202, тел. 02/979 27 55.
8110