Народно събрание
брой: 110, от дата 24.12.2021 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.3


Решение за изменение на Решение на Народното събрание за избиране на Министерски съвет на Република България

 

РЕШЕНИЕ
за изменение на Решение на Народното събрание за избиране на Министерски съвет на Република България (ДВ, бр. 106 от 15.12.2021 г.)
Народното събрание на основание чл. 84, т. 6 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
В Решение на Народното събрание за избиране на Министерски съвет на Република България, прието на 13 декември 2021 г. (ДВ, бр. 106 от 15.12.2021 г.), думите „министър на спорта“ се заменят с думите „министър на младежта и спорта“.
Решението е прието от 47-ото Народно събрание на 23 декември 2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Никола Минчев
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Надежда Йорданова
8065