Министерство на финансите
брой: 110, от дата 24.12.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.14


Наредба за изменение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

 

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
Наредба за изменение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн., ДВ, бр. 80 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 26 и 75 от 2019 г., бр. 8, 9 и 68 от 2020 г. и бр. 17 от 2021 г.)
§ 1. В § 71, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби думите „31 декември 2021 г.“ се заменят с „30 септември 2022 г.“.
Заключителни разпоредби
§ 2. В преходните и заключителните разпоредби към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (ДВ, бр. 17 от 2021 г.) в § 43 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „31 декември 2021 г.“ се заменят с „30 септември 2022 г.“.
2. В ал. 2 думите „31 януари 2022 г.“ се заменят с „31 октомври 2022 г.“.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Асен Василев
7977