Комисия за регулиране на съобщенията, Комисия на личните данни
брой: 109, от дата 21.12.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.53


Указания относно условията, методиката и сроковете за предоставяне на информация между предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги, за наличието на неплатени задължения на крайния ползвател

 

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
УКАЗАНИЯ
относно условията, методиката и сроковете за предоставяне на информация между предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги, за наличието на неплатени задължения на крайния ползвател
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тези указания се уреждат условията, методиката и сроковете за предоставяне на информация по чл. 249, ал. 3 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС).
Глава втора
УСЛОВИЯ И СРОКОВЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
Чл. 2. (1) Предоставянето на информация по чл. 249, ал. 3 от ЗЕС се извършва по защитен и криптиран канал. Редът и условията за изграждането и функционирането на този канал се определят в условията на предприятията, предоставящи информация, оповестени в съответствие с чл. 3.
(2) Предоставянето на информация по чл. 249, ал. 3 от ЗЕС задължително се извършва при условията на синхронна комуникация.
(3) Информацията по чл. 249, ал. 3 от ЗЕС за общия размер на задължението на крайния ползвател и продължителността на неговата забава се предоставя при спазване на изискванията за номенклатурите при предоставяне на информация съгласно приложение № 1.
(4) Като уникален идентификатор на краен ползвател при предоставяне на информация по чл. 249, ал. 3 от ЗЕС се използва:
1. за физически лица:
а) ЕГН за български гражданин;
б) личен номер за чуждестранни лица;
2. за еднолични търговци, юридически лица и неперсонифицирани дружества:
а) ЕИК за всички лица, подлежащи на вписване съгласно разпоредбите на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;
б) код по БУЛСТАТ за всички лица, подлежащи на вписване съгласно разпоредбите на Закона за регистър БУЛСТАТ.
(5) Всяка заявка за предоставяне на информация по чл. 249, ал. 3 от ЗЕС трябва да има уникален номер (ID). Уникалният номер съдържа и абревиатура, идентифицираща предприятието, изпратило заявката.
(6) При предоставяне на информация по чл. 249, ал. 3 от ЗЕС всяко запитващо и запитано предприятие създава и поддържа регистри, в които вписва записи (логове) за:
1. всяко отправено запитване;
2. всяко получено запитване;
3. всеки предоставен отговор;
4. всеки получен отговор.
(7) Записите в регистрите по ал. 6 се съхраняват за срок до осем месеца.
(8) Записите по ал. 7 имат следното съдържание:
1. уникални идентификатори на запитващото и запитаното предприятие;
2. уникален идентификатор на запитването и отговора;
3. дата и час на отправяне, съответно получаване на запитването, както и дата и час на предоставяне, съответно получаване на отговор;
4. идентификатор на крайния ползвател, за който се отправя запитване, съответно за който се предоставя отговор;
5. съдържание на отговора – диапазон на общия размер на задължението на крайния ползвател и диапазон на продължителността на забавата;
6. системна информация, свързана със запитването и отговора, която не съдържа лични данни.
Глава трета
СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ПРЕДПРИЯТИЯТА
Чл. 3. Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги, предоставят информацията по чл. 249, ал. 3 от ЗЕС („запитани предприятия“) въз основа на писмено споразумение при предварително оповестени на интернет страницата си:
1. условия и мерки за сигурност и защита на данните, приети в съответствие с настоящите указания;
2. образец на споразумение;
3. цени.
Чл. 4. (1) Сключването на писмено споразумение по чл. 3 и получаването на достъп до функционалността на системата за предоставяне на информация се извършва въз основа на писмено заявление от предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни услуги („запитващо предприятие“), съгласно образеца, съдържащ се в приложение № 2.
(2) Запитващото предприятие прилага към заявлението по ал. 1:
1. информация за техническа и софтуерна готовност за свързаност и интеграция, която се предоставя съобразно образеца на заявлението по приложение № 2, съгласно условията на запитаното предприятие по чл. 3;
2. проект на споразумение на запитаното предприятие съгласно чл. 3, т. 2.
Чл. 5. (1) В 30-дневен срок от получаването на заявлението по чл. 4 запитаното предприятие уведомява запитващото предприятие за:
1. констатирани нередовности и/или непълноти в него;
2. намерението си да получи насрещен достъп до функционалността съобразно образеца на заявлението по приложение № 2 на запитващото предприятие, като прилага информацията и документите по чл. 4, ал. 2.
(2) Предприятията сключват писмено споразумение в срок от един месец считано от датата на получаване на писменото заявление по чл. 4 или от отстраняването на нередовностите по ал. 1, освен ако е налице основание за отказ по чл. 6.
(3) В случаите по ал. 1, т. 2 предприятията сключват общо споразумение за предоставяне на информация по чл. 249, ал. 3 от ЗЕС в срок от един месец считано от датата на получаване на заявлението или от отстраняването на нередовностите по него, освен ако е налице основание за отказ по чл. 6.
Чл. 6. Запитаното предприятие отказва сключването на споразумение със запитващото предприятие, когато е налице някое от следните условия:
1. запитващото предприятие не предоставя крайни устройства във връзка със сключване на договор с краен ползвател;
2. липса на техническа или софтуерна готовност за свързаност и интеграция от страна на запитващото предприятие в съответствие с условията и мерките за сигурност и защита на данните, оповестени съгласно чл. 3.
Чл. 7. (1) Споразумението, сключено съгласно чл. 5, ал. 2 или 3, се прекратява:
1. при заличаване от търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на някоя от страните по него;
2. в случай че някоя от страните преустанови предоставянето на обществени електронни съобщителни услуги;
3. в случай че запитващото предприятие преустанови предлагането на крайни устройства във връзка със сключване на договори с крайни ползватели;
4. на други основания, предвидени в споразумението.
(2) При прекратяване на споразумението запитаното предприятие незабавно спира достъпа на запитващото предприятие до интерфейса и до канала за комуникация, изграден съгласно чл. 2, ал. 1.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Настоящите указания са приети с Решение № 396 от 18.11.2021 г. на Комисията за регулиране на съобщенията и Решение № ПНМД-06-4 от 10.11.2021 г. на Комисията за защита на личните данни на основание чл. 249, ал. 4 от Закона за електронните съобщения.
§ 2. Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги, публикуват информацията и образеца на споразумение по чл. 3 в срок до три месеца от влизане в сила на настоящите указания.
Председател на Комисията за регулиране на съобщенията: Иван Димитров
Председател на Комисията за защита на личните данни: Венцислав Караджов
Приложение № 1 към чл. 2, ал. 3
Изисквания към номенклатурата при предоставяне на информация по чл. 249, ал. 3 от Закона за електронните съобщения
1. Общи изисквания:
1.1. При предоставяне на информацията предприятията обменят кодове, за да означат стойността на параметрите за стойност на дълга („Стойност“) и продължителност на забавата („Просрочие“).
1.2. Запитаните предприятия предоставят кодове, отговарящи на „липсва информация“ за параметър „Стойност“ и параметър „Просрочие“ в следните случаи:
а) запитаното предприятие не разполага с информация за крайния ползвател, за чийто уникален идентификатор по чл. 2, ал. 4 е получило искане от запитващо предприятие; или
б) крайният ползвател, за чийто уникален идентификатор е получено искане от запитващо предприятие, няма просрочени задължения към запитаното предприятие; или
в) крайният ползвател, за чийто уникален идентификатор е получено искане от запитващо предприятие, има просрочени задължения към запитаното предприятие, но общият размер на задължението е по-нисък или равен на 15% (петнадесет на сто) от минималната работна заплата (МРЗ) в Република България; или
г) крайният ползвател, за чийто уникален идентификатор е получено искане от запитващо предприятие, има просрочени задължения към запитаното предприятие и продължителността на забавата е по-малка от 30 (тридесет) дни; или
д) крайният ползвател, за чийто уникален идентификатор е получено искане от запитващо предприятие, има просрочени задължения към запитаното предприятие, но продължителността на забавата е по-дълга от 1095 дни (три години).
2. Изисквания към параметър „Стойност“:
2.1. Параметър „Стойност“ предоставя информация за общия размер на неплатените задължения на крайния ползвател (включително неустойки, лизингови вноски и всякакъв друг вид задължения) към запитаното предприятие.
2.2. С цел актуализация параметърът „Стойност“ следва да се изчислява като процент от минималната работна заплата (МРЗ) в Република България.
2.3. Размерът на МРЗ трябва да се актуализира от запитаното предприятие при приемане и обнародване на нов размер на МРЗ в „Държавен вестник“.
2.4. Минималният размер на задължението, за което може да се предоставя информация, надвишава 15% (петнадесет на сто) от МРЗ за Република България.
2.5. При калкулиране на параметъра „Стойност“ се включват всички видове просрочени задължения на краен ползвател със съответните данни по чл. 2, ал. 4 в системите на запитаното предприятие (без изключения), като се приспадат внесени гаранционни депозити, за които не е изтекла тригодишната погасителна давност.
2.6. Параметърът „Стойност“ следва да бъде актуален към деня, предхождащ получаване на заявката.
3. Изисквания към параметър „Просрочие“:
3.1. Параметърът „Просрочие“ трябва да е изчислен от крайната дата за погасяване на задължението на първа (най-стара) неплатена фактура независимо от предмета и вида на фактурираната стойност.
3.2. Параметърът „Просрочие“ трябва да бъде актуален към деня, предхождащ получаване на заявката.
3.3. Минималната продължителност на забава, за която може да се предоставя информация чрез параметър „Просрочие“, е поне 30 (тридесет) дни, а максималната – 1095 дни (три години).
Приложение № 2 към чл. 4, ал. 1
Образец на заявление за достъп до интерфейс за предоставяне на информация по чл. 249, ал. 3 от Закона за електронните съобщения

Дата:
[дд.мм.гггг]
Заявител:
[..........................]
ЕИК:
[..........................]
Телефон за връзка:
[..........................]
Имейл за връзка:
[..........................]
До (оператор):
[..........................]

 
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ПО ЧЛ. 249, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ
С настоящото заявяваме желанието на [.........................] да получи достъп до интерфейса за предоставяне на информация по чл. 249, ал. 3 от Закона за електронните съобщения на [.........................].
Приложения:
1. […………………]
2. […………………]
ЗАЯВИТЕЛ: […………………]
7812