Институт по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН    София
брой: 109, от дата 21.12.2021 г.   Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИстр.92


Конкурс за главен асистент

 

8. – Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент, професионално направление 4.2. Химически науки (химия на природните и биологично-активни вещества) за нуждите на научно направление „Структурна кристалография и материалознание“ в ИМК – БАН. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на обнародването на обявата в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи – в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 0888110475.
7790