Министерски съвет
брой: 107, от дата 16.12.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.2


Постановление № 437 от 14 декември 2021 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 437 ОТ 14 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.
за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2009 г., бр. 15, 25 и 30 от 2010 г.; попр., бр. 32 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 74 и 88 от 2010 г., бр. 15, 25, 31, 43, 54 и 80 от 2011 г., бр. 22, 50 и 103 от 2012 г., бр. 30, 51, 69, 70, 74, 82, 88 и 102 от 2013 г., бр. 8, 49, 58, 67, 76 и 94 от 2014 г., бр. 5, 19, 37 и 57 от 2015 г., бр. 2, 8, 49 и 91 от 2016 г., бр. 12, 30, 39, 45, 63 и 68 от 2017 г., бр. 2 и 70 от 2018 г., бр. 1, 3, 12, 46, 57, 93 и 97 от 2019 г., бр. 25 от 2020 г. и бр. 20, 27, 41 и 87 от 2021 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. (1) Министерският съвет се състои от:
1. министър-председател на Република България;
2. заместник министър-председател по еврофондовете и министър на финансите;
3. заместник министър-председател по ефективно управление;
4. заместник министър-председател по икономиката и индустрията и министър на икономиката и индустрията;
5. заместник министър-председател по регионалното развитие и благоустройството и министър на регионалното развитие и благоустройството;
6. заместник министър-председател по климатични политики и министър на околната среда и водите;
7. министър на образованието и науката;
8. министър на вътрешните работи;
9. министър на отбраната;
10. министър на здравеопазването;
11. министър на транспорта и съобщенията;
12. министър на иновациите и растежа;
13. министър на културата;
14. министър на труда и социалната политика;
15. министър на земеделието;
16. министър на туризма;
17. министър на външните работи;
18. министър на енергетиката;
19. министър на спорта;
20. министър на правосъдието;
21. министър на електронното управление.
(2) Заместник министър-председателите и министрите ръководят министерства с изключение на заместник министър-председателя по ефективно управление.“
§ 2. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 думите „и „Добро управление“ се заличават.
2. Създава се нова ал. 5:
„(5) При осъществяване на своите функции в определения му ресор заместник министър-председателят по ефективно управление се подпомага от дирекция „Модернизация на администрацията“ и от дирекция „Добро управление“.“
§ 3. В приложение № 3 към чл. 53, ал. 1 и чл. 54, ал. 1 редове „Политически кабинет на министър-председателя“ – „Политически кабинет на заместник министър-председателя по обществен ред и сигурност и министър на вътрешните работи“ се изменят така:

„Политически кабинети
35
в т.ч.
 
Политически кабинет на министър-председателя
17
Политически кабинет на заместник министър-председателя по еврофондовете и министър на финансите
2
Политически кабинет на заместник министър-председателя по ефективно управление
12
Политически кабинет на заместник министър-председателя по икономиката и индустрията и министър на икономиката и индустрията
1
Политически кабинет на заместник министър-председателя по регионалното развитие и благоустройството и министър на регионалното развитие и благоустройството
1
Политически кабинет на заместник министър-председателя по климатични политики и министър на околната среда и водите
2“

Заключителна разпоредба
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов
7761