Народно събрание
брой: 106, от дата 15.12.2021 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.1


Решение за приемане на структура на Министерския съвет на Република България

 

РЕШЕНИЕ
за приемане на структура на Министерския съвет на Република България
Народното събрание на основание чл. 84, т. 7 и чл. 108 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
1. Министерският съвет на Република България се състои от: министър-председател, петима заместник министър-председатели и министри. Министрите ръководят отделни министерства.
2. Министерствата са:
Министерство на финансите,
Министерство на икономиката и индустрията,
Министерство на околната среда и водите,
Министерство на регионалното развитие и благоустройството,
Министерство на вътрешните работи,
Министерство на външните работи,
Министерство на труда и социалната политика,
Министерство на отбраната,
Министерство на правосъдието,
Министерство на образованието и науката,
Министерство на здравеопазването,
Министерство на културата,
Министерство на земеделието,
Министерство на транспорта и съобщенията,
Министерство на иновациите и растежа,
Министерство на електронното управление,
Министерство на енергетиката,
Министерство на туризма,
Министерство на спорта.
3. Преобразуват се:
Министерството на земеделието, храните и горите в Министерство на земеделието;
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в Министерство на транспорта и съобщенията;
Министерството на младежта и спорта в Министерство на спорта;
Министерството на икономиката се разделя на Министерство на икономиката и индустрията и Министерство на иновациите и растежа.
4. Създава се Министерство на електронното управление.
5. Възлага на Министерския съвет в едномесечен срок да уреди всички правоотношения във връзка със създаването и преобразуването на министерства, включително функциите им.
Решението е прието от 47-ото Народно събрание на 13 декември 2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Никола Минчев
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието: Надежда Йорданова
7717