Народно събрание
брой: 106, от дата 15.12.2021 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.1


Решение за избиране на министър-председател на Република България

 

РЕШЕНИЕ
за избиране на министър-председател на Република България
Народното събрание на основание чл. 84, т. 6 и чл. 108 от Конституцията на Република България и във връзка с Указ № 290 на Президента на Република България от 11 декември 2021 г.
РЕШИ:
Избира Кирил Петков Петков за министър-председател на Република България.
Решението е прието от 47-ото Народно събрание на 13 декември 2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Никола Минчев
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието: Надежда Йорданова
7716