Министерски съвет
брой: 106, от дата 15.12.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.9


Постановление № 435 от 10 декември 2021 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, приета с Постановление № 201 на Министерския съвет от 2007 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 435 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.
за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, приета с Постановление № 201 на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 81 от 2010 г., бр. 3 от 2011 г., бр. 94 от 2012 г. и бр. 3 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) За планове, програми, проекти и инвестиционни предложения извън обхвата на ал. 1, включително техни разширения и изменения, в зависимост от техния характер и местоположение и след проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, когато е приложимо, компетентният орган по чл. 6а указва начина на процедиране, въз основа на попълнен контролен лист и включените в него критерии, съгласно приложение № 1. В 14-дневен срок от подаването на уведомлението по ал. 3 компетентният орган уведомява писмено възложителя дали е необходимо провеждането на процедура по реда на наредбата, като при необходимост дава указания и определя срок за изпълнението им. Компетентният орган оповестява писмото на интернет страницата си в 7-дневен срок.
(3) Възложителите на планове, програми, проекти или инвестиционни предложения по ал. 2 уведомяват на най-ранен етап компетентния орган по чл. 6а за своето намерение чрез уведомление, което съдържа данни съгласно приложение № 2 (част А – за планове, програми и проекти, част Б – за инвестиционни предложения). Уведомлението се представя в един екземпляр на хартиен носител и в един екземпляр на електронен носител.“
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) При констатиране на недопустимост на елементи на плана, програмата, проекта или инвестиционното предложение по смисъла на чл. 12 или чл. 13, ал. 3 компетентният орган уведомява възложителя и дава указания за отстраняване на недопустимостта, когато това е приложимо, и определя срок. При неизпълнение на указанията по изречение първо, когато отстраняването на недопустимостта не е възможно или когато възложителят не изпълни указанията по ал. 2 или 4, процедурата се прекратява.“
§ 2. В чл. 6а, т. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова буква „а“:
„а) планове, програми, инвестиционни предложения или техни изменения или разширения по приложения № 1 и 2 към ЗООС, за които министърът на околната среда и водите е компетентен орган за извършване на процедурите по реда на глава шеста от ЗООС;“.
2. Досегашната буква „а“ става буква „б“.
3. Досегашната буква „б“ става буква „в“ и в нея думите „инвестиционни предложения“ се заменят с „планове, програми, проекти, инвестиционни предложения“.
4. Досегашната буква „в“ става буква „г“.
5. Създават се букви „д“, „е“ и „ж“:
„д) планове, програми, проекти, инвестиционни предложения или техни изменения или разширения, когато възложител е директорът на РИОСВ;
е) планове, програми, проекти, инвестиционни предложения или техни изменения или разширения за обекти, определени като такива с национално значение с акт на Министерския съвет;
ж) планове, програми, проекти, инвестиционни предложения или техни изменения или разширения за обекти, изцяло попадащи в акваторията на Черно море или на река Дунав.“
§ 3. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в изречение първо думите „приложение № 1“ се заменят с „приложение № 2“;
б) в изречение второ думите „два екземпляра“ се заменят с „един екземпляр“.
2. В ал. 2, т. 2 думите „приложение № 2“ се заменят с „приложение № 3“.
§ 4. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) При констатиране на недопустимост на елементи на планове, програми, проекти или инвестиционни предложения с режима на дейностите в защитените зони, съответно в защитените територии или спрямо режими, определени в утвърдени планове за управление на речните басейни, планове за управление на риска от наводнения и по Закона за водите и в случаите по ал. 3, компетентният орган уведомява възложителя и дава указания за отстраняване на недопустимостта, когато това е приложимо, и определя срок. При неизпълнение на указанията в определения срок или когато отстраняването на недопустимостта не е възможно, процедурата по ОС се прекратява, за което компетентният орган уведомява възложителя и съответния орган, одобряващ плана, програмата, проекта или инвестиционното предложение.“
2. В ал. 2 думите „чл. 19, ал. 1 ЗБР или по чл. 45, ал. 1 ЗЗТ“ се заменят с „чл. 19, ал. 1 от ЗБР, по чл. 45, ал. 1 от ЗЗТ, планове за управление на речните басейни или планове за управление на риска от наводнения“.
§ 5. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
1. В основния текст след думите „се извършва въз основа на“ се добавя „попълнен контролен лист съгласно приложение № 4 и“.
2. Създава се нова т. 3:
„3. характеристики на защитената зона – предмет и цели на опазване, наличие на приоритетни типове природни местообитания и видове, фактори, допринасящи за природозащитната стойност на зоната, специфична значимост и/или уязвимост, елементи на защитената зона, чувствителни към промени;“.
3. Досегашната т. 3 става т. 4 и в нея в буква „а“ след думите „защитената зона“ се добавя „в съответния биогеографски регион“.
4. Досегашната т. 4 става т. 5 и се изменя така:
„5. вероятност от въздействие върху степента на съхранение на засегнатите местообитания и/или видове съгласно стандартния формуляр за данни (СДФ) за съответната защитена зона;“.
5. Създава се т. 6:
„6. вероятност от въздействие върху природозащитните цели, целостта на защитените зони и свързаността между тях.“
§ 6. В чл. 18 ал. 2 се изменя така:
„(2) Решението по ал. 1 съдържа:
1. наименование на органа, който го издава;
2. наименование на акта;
3. фактически и правни основания за издаване;
4. данни за възложителя и за плана, програмата и проекта/инвестиционното предложение;
5. разпоредителна част;
6. подробни мотиви по критериите по чл. 16, обосноваващи решението;
7. изисквания и условия за опазване на защитените зони;
8. пред кой орган и в какъв срок може да се обжалва решението;
9. дата на издаване, подпис и длъжност на лицето, издало акта.“
§ 7. В чл. 20, ал. 3, т. 6 след думата „мотиви“ се добавя „по критериите по чл. 16“.
§ 8. В чл. 24, ал. 1 думите „два екземпляра“ се заменят с „един екземпляр“.
§ 9. В чл. 28, ал. 2, т. 6 след думата „мотиви“ се добавя „по критериите по чл. 22“.
§ 10. В чл. 34а думите „чл. 13, ал. 1, чл. 15, ал. 5, чл. 24, ал. 8“ се заменят с „чл. 13, ал. 1 и 3, чл. 15, ал. 5, чл. 20, ал. 5, чл. 24, ал. 8, чл. 26, ал. 2“.
§ 11. Създава се ново приложение № 1 към чл. 2, ал. 2:
 „Приложение № 1 към чл. 2, ал. 2
 
 
§ 11. Досегашните приложение № 1 и приложение № 2 стават съответно приложение № 2 и приложение № 3.
§ 12. Създава се приложение № 4 към чл. 16:
„Приложение № 4 към чл. 16
Контролен лист за процедурата по преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитени зони

I. Обща информация
1. Възложител
 
2. Наименование на планове, програми, проекти (ППП)/инвестиционни предложения (ИП)
 
3. Местоположение на ППП/ИП – землище, община, област.
 
4. ППП/ИП попада ли в границите на защитена зона по Натура 2000?
(ДА/НЕ)
Ако отговорът на въпроса е „ДА“, се преминава към отговор на въпрос 5.
Ако отговорът на въпроса е „НЕ“, се посочва на какво разстояние е отдалечен ППП/ИП от близко разположените защитени зони.
5. ППП/ИП пряко свързан ли е или необходим за управлението на защитената зона/зони по Натура 2000?
(ДА / НЕ)
Ако отговорът на въпроса е „ДА“, не се изисква провеждане на оценка за съвместимост (ОС) и се отива на резултати от преценката.
Ако отговорът на въпроса е „НЕ“, процедурата по преценка продължава.
6. Характеристики на ППП и фактори на въздействие – описание на отделни компоненти на ППП, които могат да доведат до въздействия върху защитена зона по Натура 2000;
– обхват, подробност, времева рамка, местоположение на предвижданите инвестиционни предложения спрямо защитената зона или нейни ключови елементи, кумулативни въздействия с други планове, програми и проекти и инвестиционни предложения.
Попълва се за ППП
6а. Характеристики на ИП и фактори на въздействие
– описание на отделни елементи на ИП, които могат да доведат до въздействия върху защитена зона по Натура 2000;
– обем, площ, генерирани емисии и отпадъци, необходима инфраструктура, природни ресурси, предвидени за използване, продължителност на строителството, местоположение на инвестиционните предложения спрямо защитената зона или нейни ключови елементи, възможни кумулативни въздействия с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.
Попълва се за ИП
II. Специфична информация
1. Характеристики на засегнатите/близко разположените защитени зони, които може да бъдат засегнати от ППП/ИП:
Ако ППП/ИП засяга повече от една защитена зона/близко разположените са повече от една, информацията се попълва за всяка една защитена зона поотделно.
 
1.1. Име и код на защитената зона.
 
 
 
1.2. Описание на целите на опазване.
 
 
 
1.3. Специфична значимост на защитената зона в природозащитен и екологичен план – стандартен формуляр за данни (СДФ) – фактори, допринасящи за природозащитната стойност на зоната (наличие на приоритетни типове природни местообитания/видове/ популации; наличие на редки или застрашени видове/популации – съгласно националната Червена книга или европейски червен списък на IUCN; разполагане на зоната на миграционен коридор за видове и др.
 
1.4. Специфична уязвимост на защитената зона – СДФ – елементи на защитената зона (видове и местообитания), най-чувствителни към факторите на въздействие; способността им да се възстановяват след промени, имайки предвид както крехкостта, така и устойчивостта; основни заплахи от СДФ.
 
2. Вероятни въздействия/вероятни промени в защитената зона по Натура 2000.
Величината на положителните или отрицателните въздействия (преки, косвени или кумулативни) се определя от мащаба, интензивността, честотата и продължителността на въздействието в пространството и времето.
Трябва да се прецени дали със сигурност могат да се изключат значителни отрицателни въздействия.
Мерки за предотвратяване не се вземат предвид.
Ако на един от отговорите в т. 2.1 до т. 2.6 се отрази с „ДА“, следва да се изиска извършването на оценка на степента на въздействие (ОСВ).
2.1. Загуба на природни местообитания (сухоземни, сладководни или морски);
(ДА/НЕ/Неприложимо)
– площ на загубената територия (дка), или промяна в ползването й (промяна на режима на води);
– процент на загубената площ от дадено местообитание спрямо площта на местообитанието в защитената зона, в съответния биогеографски регион или в мрежата като цяло.
 
2.2. Фрагментация на природни местообитания или местообитания на видове (в зависимост от продължителността или постоянството);
(ДА/НЕ/Неприложимо) – степен на фрагментация на местообитанията или популацията на видовете спрямо първоначалното им състояние, продължителност.
 
2.3. Безпокойство на видове (сухоземни или морски), в резултат на шум, светлина, човешко присъствие или др.)/прогонване от местообитанията/сблъсък, прегазване, смъртност на индивиди
(ДА/НЕ/Неприложимо)
– посочва се разстояние, продължителност и ефект върху популациите на видовете (преки или косвени щети върху размера, характеристиките или възможностите за възпроизводство на популациите в защитената зона);
– времетраене на безпокойството на видове;
– време за възстановяване на засегната популация.
 
2.4. Вероятност от значително въздействие върху степента на съхранение на засегнати местообитания/видове съгласно СДФ за защитената зона
(ДА/НЕ)
– посочва се обосновка за избрания отговор, като се съобразяват критериите, посочени в т. 2.1, 2.2, 2.3 и 2.6, както и съображения и фактори, произтичащи от спецификата на конкретните ППП/ИП.
 
2.5. Вероятност от въздействие върху природозащитните цели на защитената зона
(ДА/НЕ)
– посочва се обосновка за избрания отговор, като се взимат предвид характеристиките на конкретните ППП/ИП и природозащитните цели за предмета на опазване на защитените зони.
 
2.6. Описание (характеристика, брой) на взетите предвид други ППП/ИП (в същото землище, община, защитена зона, не само от същия характер и независимо от кого са осъществявани), при взаимодействие с които оценяваният ППП/ИП може да окаже значително отрицателно въздействие върху защитената зона. Вероятност от кумулативни въздействия.
(ДА/НЕ)
 
3. Резултат от преценката.
Когато значителни въздействия са вероятни, несигурни или неизвестни на етапа на преценката, се изисква извършването на ОСВ.
Вземайки предвид представената от Възложителя информация и документация, отчитайки служебно известната информация, наличните научна информация и данни, както и актуалната Натура 2000 база данни, достигнах до следното заключение от преценката:
Вариант 1. Не се изисква провеждане на ОС, тъй като ППП/ИП е пряко свързан или необходим за управлението на защитената зона.
Вариант 2. Има вероятност ППП/ИП (самостоятелно или в комбинация с други ППП/ИП) да окаже значително въздействие върху защитената зона.
или
Остава несигурност/съмнение по отношение на вероятността ППП/ИП (самостоятелно или в комбинация с други ППП/ИП) да окаже значително въздействие върху защитената зона,
поради което се изисква извършването на ОСВ.
Вариант 3. Няма вероятност ППП/ИП (самостоятелно или в комбинация с други ППП/ИП) да окаже значително въздействие върху защитената зона, поради което не е необходимо извършването на ОСВ.
4. Приложение: карта с местоположението на ППП/ИП спрямо защитената зона или нейни ключови елементи.
 
 
Изготвил: име, фамилия – длъжност
Дата:
(Подпис)
 

Преходна разпоредба
§ 13. Висящите процедури по Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, започнали преди влизането в сила на това постановление, се довършват по досегашния ред.
Министър-председател: Стефан Янев
Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов
7683