Министерски съвет
брой: 99, от дата 26.11.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.2


Постановление № 393 от 22 ноември 2021 г. за определяне на условията, критериите, реда и размера на средствата, които се предоставят на предприятия, упражняващи дейност в един от следните кодове по Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008) на Националния статистически институт 55, 56, 79, 82.3, 86, 90, 93, 96.04

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 393 ОТ 22 НОЕМВРИ 2021 Г.
за определяне на условията, критериите, реда и размера на средствата, които се предоставят на предприятия, упражняващи дейност в един от следните кодове по Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008) на Националния статистически институт 55, 56, 79, 82.3, 86, 90, 93, 96.04
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. На предприятията от туристическия сектор, упражняващи дейност в един от следните кодове на ниво детайлност група и клас по Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008) на Националния статистически институт: за „Хотелиерство“ – КОД: 55.1, 55.2, 55.3, 55.9; за „Ресторантьорство“ – КОД: 56.1, 56.2, 56.3; за „Туроператорска дейност“ – КОД: 79.1, 79.9; за „Организиране на конгреси и търговски изложения“ – КОД: 82.3; за „Други дейности по хуманно здравеопазване“ – КОД: 86.9; за „Експлоатация на зали за представления“ – КОД: 90.04; за „Дейности, свързани с развлечения и отдих“ – КОД: 93.2; за „Поддържане на добро физическо състояние“ – КОД: 96.04, които са засегнати от спад на оборота без ДДС през 2020 г. с най-малко 30 на сто в сравнение с реализирания оборот без ДДС през 2019 г., се предоставят безвъзмездни средства в общ размер до 30 000 000 лв. за осигуряване на ликвидност за преодоляване на последствията от негативното икономическо въздействие от COVID-19.
Чл. 2. (1) Мярката представлява схема за държавна помощ под формата на преки безвъзмездни средства съгласно т. 3.1 от Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19, приета на 19 март 2020 г. (C (2020) 1863), и нейните изменения C (2020) 2215 и C (2020) 3156, приети съответно на 3 април 2020 г. и на 8 май 2020 г., C (2020) 4509 от 29 юни 2020 г., C (2020) 7127 от 13 октомври 2020 г. и C (2021) 564 от 28 януари 2021 г., и е със срок на действие до 31 декември 2021 г.
(2) Средствата се изплащат след получаването на положително решение от Европейската комисия за съвместимостта на помощта с вътрешния пазар въз основа на чл. 107, параграф 3, буква „б“ от Договора за функционирането на Европейския съюз.
Чл. 3. (1) Бюджетът по настоящата схема е в общ размер до 30 000 000 лв.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят на пропорционален принцип спрямо броя на подадените заявления за подпомагане и реализирания оборот без ДДС през 2019 г., но не повече от 20 на сто от реализирания оборот без ДДС през 2019 г., като индивидуален максимален размер за допустимите кандидати в туристическия сектор.
Чл. 4. Администратор на държавната помощ съгласно чл. 9 от Закона за държавните помощи е министърът на туризма.
Чл. 5. (1) Получателите на помощта са предприятия и те са длъжни да поддържат счетоводно отчитане на основата на документална обоснованост на стопанските операции и факти при спазване на изискванията за съставяне на документи съгласно Закона за счетоводството.
(2) Безвъзмездната финансова помощ по процедурата не може да се натрупва за същите разходи с всякаква друга държавна/минимална помощ.
Чл. 6. (1) Допустими кандидати от туристическия сектор по мярката са:
1. предприятия от туристическия сектор, които осъществяват дейност (основна и/или допълнителна) в един от допустимите кодове по чл. 1;
2. предприятия, които имат спад на оборота без ДДС за 2020 г. с най-малко 30 на сто спрямо реализирания оборот без ДДС през 2019 г.;
3. предприятие, което има регистрация за осъществяване на съответната дейност (основна и/или допълнителна), когато за същата се изисква регистрация съобразно нормативен акт и попада в един от кодове по чл. 1;
4. предприятия, които към 31 декември 2019 г. са средни или големи предприятия и към 31 декември 2019 г. не са в затруднено положение (по смисъла на Общия регламент за групово освобождаване – чл. 2, т. 18 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (OB, L 187/1 от 26 юни 2014 г.);
5. предприятия, които към 31 декември 2019 г. са микро- или малки предприятия и към 31 декември 2019 г. са били в затруднено положение, но не са обект на процедура по колективна несъстоятелност съгласно националното право и не са получили помощ за оздравяване или помощ за преструктуриране;
6. предприятия, които са регистрирани преди 1 януари 2019 г.;
7. предприятия, реализирали оборот над 500 лв. за 2018 г. и над 500 лв. за 2019 г.
(2) Недопустими кандидати по мярката са:
1. предприятия, които имат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата, към Столичната община или общината по седалище на предприятието (когато седалището е различно от Столичната община) преди 1 януари 2020 г., установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако не са отсрочени, разсрочени или обезпечени;
2. предприятие, което извършва дейност в селскостопанския сектор, секторите на рибарството и аквакултурите;
3. предприятие, което е в производство по несъстоятелност или ликвидация, както и обявено в несъстоятелност;
4. предприятие, което е получавало помощ и същата е обявена за незаконосъобразна и несъвместима с общия пазар или не е възстановило помощта, обявена за незаконосъобразна и несъвместима с общия пазар.
(3) Максималният размер на държавната помощ по отношение на всеки един допуснат кандидат не може да надвишава най-ниската стойност от между следните стойности:
1. стойността от пропорционално разпределяне до тяхното усвояване спрямо броя на одобрените кандидати и реализирания оборот без ДДС през 2019 г. за всеки кандидат, и
2. стойността на 20 на сто от реализирания оборот без ДДС през 2019 г. за всеки кандидат, и
3. стойността от 3 520 494,00 лв. (1 800 000 евро) на ниво група свързани предприятия, като всички използвани стойности трябва да бъдат в брутно изражение преди облагане с данъци или други такси.
(4) Стойността по ал. 3 отчита и се кумулира с всички получени помощи по Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19, всички получени помощи de minimis и с помощите, получени в съответствие с регламентите за групово освобождаване.
Чл. 7. (1) В срок до 10 дни от отварянето на схемата по чл. 2, ал. 1 в Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ) кандидатите попълват и подават по електронен път уеб базиран формуляр за кандидатстване.
(2) Формулярът следва да бъде подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от доставчик на квалифицирани електронни удостоверителни услуги по смисъла на чл. 3, параграф 20 от Регламент (ЕС) № 910/2014, от лицето, което към датата на кандидатстването представлява кандидата.
(3) В случаите, когато кандидатът се представлява само заедно от няколко физически лица, формулярът се подписва с КЕП от всяко от тях.
(4) Във формуляра за кандидатстване по ал. 1 се попълват следните данни и се декларира, че:
1. данни за правото/регистрацията за осъществяване на дейност (основна и/или допълнителна) в един от следните кодове на ниво детайлност група и клас по КИД-2008 съгласно чл. 1;
2. данни за реализирания оборот без ДДС за 2018 г., от дейност за подпомагане по т. 1;
3. данни за реализирания оборот без ДДС за 2019 г., от дейност за подпомагане по т. 1;
4. данни за реализирания оборот без ДДС за 2020 г., от дейност за подпомагане по т. 1;
5. данни за основната/допълнителната икономическа дейност за 2019 и 2020 г. съгласно КИД-2008 на Националния статистически институт;
6. данни за сметка на кандидата, по която да бъдат преведени средствата;
7. данни за статута на предприятието за 2019 и 2020 г. (микро-, малко, средно, голямо);
8. данни за получени държавни помощи само в случай че предприятието е получавало държавна и/или минимална помощ за период от три последователни години, включително до датата на деклариране, като представляващият дружеството посочва:
а) схемата за държавна/минимална помощ, по която е получено финансиране;
б) размера на получените средства;
в) периода, за който се отнасят получените средства;
9. предприятието не извършва дейност в селскостопанския сектор, секторите на рибарството и аквакултурите, изложени в т. 23 от Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19;
10. представляваното от кандидата юридическо лице не е в производство по несъстоятелност или ликвидация, както и че не е обявено в несъстоятелност;
11. представляваното от кандидата предприятие (както и на ниво група) към 31 декември 2019 г. не е в затруднено положение (по смисъла на Общия регламент за групово освобождаване – чл. 2, т. 18 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията), а именно:
a) не е акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност, командитно дружество с акции, кооперация или друго дружество по Приложение I към Директива 2013/34/ЕС (освен ако е МСП, което съществува по-малко от три години), чийто записан акционерен капитал е намалял с повече от половината поради натрупани загуби и при приспадането на натрупаните загуби от резервите (и всички други елементи, които по принцип се считат за част от собствения капитал на дружеството) не се стига до отрицателен кумулативен резултат, който надхвърля половината от записания акционерен капитал на дружеството;
б) не е събирателно дружество, командитно дружество или друго дружество по Приложение II към Директива 2013/34/ЕС (освен ако е МСП, което съществува по-малко от три години), чийто капитал, вписан в баланса на дружеството, е намалял с повече от половината поради натрупани загуби;
в) не е предприятие, което е в процедура по несъстоятелност или отговаря на критериите на своето вътрешно право, за да бъде обект на такава процедура по искане на неговите кредитори;
г) не е предприятие, което е получило помощ за оздравяване и все още не е възстановило заема или не е прекратило гаранцията, или е получило помощ за преструктуриране и все още е обект на план за преструктуриране;
12. представляваното от кандидата дружество е микро- или малко предприятие (по смисъла на приложение I към Общия регламент за групово освобождаване), което към 31 декември 2019 г. е било в затруднено положение, при условие че:
а) не е предприятие, което е получило помощ за оздравяване и все още не е възстановило заема или не е прекратило гаранцията, или е получило помощ за преструктуриране и все още е обект на план за преструктуриране;
б) не е предприятие, което е в процедура по несъстоятелност или отговаря на критериите на своето вътрешно право, за да бъде обект на такава процедура по искане на неговите кредитори;
13. представляваното от кандидата предприятие, както и предприятията, с които то формира група предприятия, не е получавало държавна/минимална помощ:
а) която е обявена за незаконосъобразна и несъвместима с общия пазар и по която не е изпълнено разпореждане за възстановяването й;
б) която, заедно с помощта, за която се кандидатства, надхвърля 3 520 494,00 лв. съгласно максимално допустимия лимит по параграф 22, т. 1 от Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19, приета на 19 март 2020 г. (C (2020) 1863), и нейните изменения C (2020) 2215 и C (2020) 3156, приети съответно на 3 април 2020 г. и 8 май 2020 г., 29 юни 2020 г., C (2020) 7127 от 13 октомври 2020 г. и C (2021) 564 от 28 януари 2021 г.;
14. на основание чл. 26, ал. 2 и чл. 27, ал. 5 от Закона за статистиката, чл. 5, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и чл. 20, § 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно европейската статистика и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1101/2008 за предоставянето на поверителна статистическа информация на Статистическата служба на Европейските общности, на Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета относно статистиката на Общността и на Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета за създаване на Статистически програмен комитет на Европейските общности (ОВ, L 087, 31 март 2009 г., стp. 164):
а) кандидатът дава съгласието си Националният статистически институт (НСИ) да предостави на Министерството на туризма следните данни от Годишния отчет за дейността за 2018, 2019 и 2020 г. на управляваното/представляваното от него предприятие с цел извършване на документална проверка на декларираните обстоятелства за целите на настоящата схема:
аа) КИД на икономическата (основна и допълнителна) дейност;
бб) счетоводен баланс (индивидуален) за 2018, 2019 и 2020 г.;
вв) отчет за приходите и разходите, съдържащ и справка за приходите и разходите по видове и икономически дейности, за 2018, 2019 и 2020 г.;
гг) отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2018, 2019 и 2020 г.;
б) кандидатът дава съгласието си предоставените от НСИ данни да бъдат разпространявани/публикувани в докладите по изпълнение на схемата за държавна помощ.
Чл. 8. (1) Подадените формуляри се разглеждат от комисия, съставена от длъжностни лица и външни експерти, определени със заповед на министъра на туризма, която извършва проверка за съответствие с критериите за изплащане на безвъзмездните средства съгласно законовите изисквания. За наличието или липсата на съответствие се изготвя протокол на комисията.
(2) В случай на нередовност и/или непълнота на представените документи кандидатът се уведомява чрез СУНИ. В уведомлението се дава срок от 7 дни за отстраняване на нередовностите и/или за предоставяне на допълнителна информация към подадения формуляр за кандидатстване. Административният орган може да изисква само веднъж отстраняване на нередовности или предоставяне на допълнителна информация по подаденото заявление.
(3) В срок до 14 дни от представянето на протокола от комисията по ал. 1 министърът на туризма се произнася със заповед за одобрение или отказ от предоставяне на безвъзмездните средства. Заповедта се връчва по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез СУНИ.
(4) Със заповедта на министъра на туризма по ал. 3 се предоставят средствата по схемата за държавна помощ в съответствие с чл. 11 и 16 от Закона за държавните помощи.
(5) Средствата по схемата за държавна помощ се изплащат по сметката, посочена от кандидата във формуляра за кандидатстване.
(6) Заповедта за отказ за предоставяне на безвъзмездните средства се връчва през СУНИ и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 9. В срок до шест месеца от датата на заповедта за предоставяне на помощта предприятията оповестяват в системата СУНИ отчетните документи като доказателство за усвояване на получените средства.
Чл. 10. Министерството на туризма води регистър на отпуснатите средства по образец, утвърден със заповед на министъра на туризма. Регистърът се публикува на страницата на Министерството на туризма в интернет.
Чл. 11. (1) Предварителният контрол по схемата за държавна помощ се извършва от министъра на туризма.
(2) Източници на информацията за извършване на предварителния контрол са Националният туристически регистър, Националният статистически институт, Националната агенция за приходите, Столичната община и общината по регистрация на предприятието. При несъответствие между декларираните от кандидата данни и източниците на информация, изброени по-горе, вторите се приемат за достоверни.
(3) Последващият контрол се извършва по реда на Закона за държавната финансова инспекция.
(4) Усвояването на помощта ще се счита за неправомерно, когато:
1. не се спазва принципът за недопускане под никаква форма на реализиране на печалба от безвъзмездните финансови средства, печалбата подлежи на възстановяване;
2. при наличие на двойно финансиране на отчетените разходи получената безвъзмездна помощ подлежи на възстановяване, включително начислената законна лихва.
Чл. 12. (1) Възстановяването на неправомерно предоставена и получена държавна помощ се извършва съгласно Закона за държавните помощи и Правилника за прилагане на Закона за държавните помощи.
(2) Неправомерно предоставената държавна помощ подлежи на принудително изпълнение по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Допълнителна разпоредба
§ 1. За целите на настоящата схема за държавна помощ:
1. „Реализиран Оборот“ – Оборот или Реализиран оборот за едно предприятие е сумарната стойност на процента, с който участва съответният допустим по схемата КОД по КИД-2008 (За „Хотелиерство“ – КОД: 55.1, 55.2, 55.3, 55.9; За „Ресторантьорство“ – КОД: 56.1, 56.2, 56.3; За „Туроператорска дейност“ – КОД: 79.1, 79.9; За „Организиране на конгреси и търговски изложения“ – КОД: 82.3; За „Други дейности по хуманно здравеопазване“ – КОД: 86.9; За „Експлоатация на зали за представления“ – КОД: 90.04; За „Дейности, свързани с развлечения и отдих“ – КОД: 93.2; За „Поддържане на добро физическо състояние“ – КОД: 96.04) във формирането на стойността, отразена в КОД 15100 от приходната част на Отчета за приходите и разходите на предприятието (ОПР) за съответната година, и получения процент, умножен по стойността, отразена в КОД 15100 от приходната част на Отчета за приходите и разходите на предприятието (ОПР) за съответната година.
2. „Предприятие в затруднено положение“ – съгласно дефиницията на чл. 2, т. 18 от Регламент (ЕС) № 651/2014 г.
3. „Свързани предприятия“ – съгласно дефиницията на чл. 3, т. 3 от Приложение 1 на Регламент (ЕС) № 651/2014 г.
4. „Микро-, малки и средни предприятия (МСП)“ – съгласно дефиницията на чл. 2 от Приложение 1 на Регламент (ЕС) № 651/2014 г.
5. „Квалифициран електронен подпис (КЕП)“ е КЕП към датата на кандидатстване с титуляр и автор – физическото лице, което е официален представител на кандидата, или КЕП с титуляр юридическото лице-кандидат, като автор на подписа в този случай следва да е официалният представител на предприятието-кандидат.
6. „Реализирана печалба“ – по смисъла на чл. 192, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 година за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.
7. „Помощи de minimis“ – Помощта се определя съгласно дефинициите, дадени в Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз за помощ de minimis (ОВ, L 352, 24 декември 2013 г., стр. 1), Регламент (ЕС) № 1408/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз за помощ de minimis в селскостопанския сектор (ОВ, L 352, 24 декември 2013 г., стр. 9), Регламент (ЕС) № 360/2012 на Комисията от 25 април 2012 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към de minimis помощ, предоставена на предприятия, предоставящи услуги от общ икономически интерес (ОВ, L 114 от 26 април 2012 г., стр. 8).
8. „Помощи за съвместими с вътрешния пазар“ – съгласно дефинициите на Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на определени категории при прилагане на членове 107 и 108 от Договора (Общ регламент за групово освобождаване), Регламент (ЕО) № 702/2014 на Комисията от 25 юни 2014 г. за обявяване на определени категории помощи в селскостопанския и горския сектор и в селските райони, съвместими с вътрешния пазар при прилагане на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ОВ, L 193, 1 юли 2014 г., стр. 1).
9. „Помощи, получени в съответствие с регламентите за групово освобождаване“ – Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (Общ регламент за групово освобождаване), Регламент (ЕО) № 702/2014 на Комисията от 25 юни 2014 г. относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ОВ, L 193, 1 юли 2014 г., стр. 1) и Регламент (ЕС) № 1388/2014 на Комисията от 16 декември 2014 г. за обявяване на някои категории помощи – за предприятия, които произвеждат, преработват и предлагат на пазара продукти от риболов и аквакултури – за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ОВ, L 369, 24 декември 2014 г., стр. 37).
Заключителни разпоредби
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 113, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
§ 3. Указания по прилагането на постановлението дава министърът на туризма.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Стефан Янев
Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов
7184