Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването
брой: 99, от дата 26.11.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.15


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място (обн., ДВ, бр. 46 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 40 от 2008 г.)
§ 1. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Работодателят определя работните места и видовете работа, при които се използват лични предпазни средства, съгласно чл. 4 въз основа на извършена оценка на риска на работното място, като се вземат предвид: рисковете, свързани с частите на тялото, подлежащи на защита с лични предпазни средства, посочени в приложение № 1, неизчерпателният списък на видовете лични предпазни средства във връзка с рисковете, от които защитават, посочен в приложение № 2, неизчерпателният списък на дейностите и на областите на дейност, които могат да изискват осигуряването на лични предпазни средства, посочен в приложение № 3.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В зависимост от спецификата на работните места, възможните опасности и резултатите от оценката на риска и след консултации с представителите на синдикалните организации, с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда, комитета/групата по условия на труд и службата по трудова медицина работодателят определя необходимите лични предпазни средства независимо от това, дали рисковете, личните предпазни средства и дейностите са посочени, или не в приложения № 1, 2 и 3.“
§ 2. Параграф 1а от допълнителните разпоредби се изменя така:
„§ 1а. С тази наредба се въвеждат разпоредбите на:
1. Директива 89/656/ЕИО на Съвета от 30 ноември 1989 г. относно минималните изисквания за безопасността и здравето на работниците при използване на лични предпазни средства на работното място (трета специална директива по смисъла на член 16, ал. 1 от Директива 89/391/ЕИО) (OB, L 393, 30.12.1989 г., стр. 18);
2. Директива (ЕС) 2019/1832 на Комисията от 24 октомври 2019 г. за изменение на приложения I, II и III към Директива 89/656/ЕИО на Съвета по отношение на изцяло технически адаптации (OB, L 279, 31.10.2019 г., стр. 35 – 53).“
§ 3. Приложение № 1 към чл. 17 се изменя така:
„Приложение № 1 към чл. 17
Рискове, свързани с частите на тялото, подлежащи на защита с лични предпазни средства (ЛПС)(*)
(*) Настоящият списък на рисковете/ частите на тялото е неизчерпателен.
Необходимостта от осигуряване на лични предпазни средства и техните характеристики се определят въз основа на оценка на рисковете, в съответствие с изискванията на тази наредба

§ 4. Приложение № 2 към чл. 17 се изменя така:
„Приложение № 2 към чл. 17
Неизчерпателен списък на видовете лични предпазни средства във връзка с рисковете, от които защитават
1. ЛПС за защита на главата
1.1. Каски и/или шапки/бонета/защитни средства за глава срещу:
1.1.1. удари от падащ или летящ предмет;
1.1.2. сблъсък с препятствие;
1.1.3. механични рискове (пробождане, охлузване);
1.1.4. статичен натиск (странично смачкване);
1.1.5. топлинни рискове (огън, топлина, студ, горещи твърди тела, в т.ч. разтопени метали);
1.1.6. поразяване от електрически ток и при работа под електрическо напрежение;
1.1.7. химични рискове;
1.1.8. нейонизиращи лъчения (ултравиолетови, инфрачервени, слънчеви лъчи или лъчения при заваръчни дейности).
1.2. Мрежи за коса против риск от заплитане.
2. ЛПС за защита на слуха
2.1. Антифони, покриващи ушите (включително напр. антифони, прикрепени към каска, антифони за активно шумопотискане, антифони с ел. вход за аудиосигнал.
2.2. Тапи за уши (включително напр. тапи за уши, в зависимост от нивото на шума, индивидуално адаптирани тапи за уши).
3. ЛПС за защита на очите и лицето
3.1. Очила и защитни маски/шлемове/лицеви щитове/визьори (с оптична корекция на зрението, ако е необходимо) срещу:
3.1.1. механични рискове;
3.1.2. топлинни рискове;
3.1.3. нейонизиращи лъчения (ултравиолетови, инфрачервени, слънчеви лъчи или лъчения при заваръчни дейности);
3.1.4. йонизиращи лъчения;
3.1.5. твърди аерозоли и течности с химични и биологични агенти.
4. ЛПС за защита на дихателните органи
4.1. Филтриращи приспособления срещу:
4.1.1. частици;
4.1.2. газове;
4.1.3. частици и газове;
4.1.4. твърди и/или течни аерозоли.
4.2. Изолиращи приспособления, включително с подаване на въздух.
4.3. Приспособления за самоспасяване.
4.4. Водолазна екипировка.
5. ЛПС за защита на горните крайници
5.1. Ръкавици (включително ръкавици с един пръст и защитни ръкави) срещу:
5.1.1. механични рискове;
5.1.2. топлинни рискове (топлина, пламък и студ);
5.1.3. поразяване от електрически ток и при работа под електрическо напрежение (антистатични, проводящи, изолационни);
5.1.4. химични рискове;
5.1.5. биологични агенти;
5.1.6. йонизиращи лъчения и радиоактивно замърсяване;
5.1.7. нейонизиращи лъчения (ултравиолетови, инфрачервени, слънчеви лъчи или лъчения при заваръчни дейности);
5.1.8. рискове от вибрации.
5.2. ЛПС за защита на пръстите (напръстници).
6. ЛПС за защита на долните крайници и против подхлъзване
6.1. Обувки (включително при определени случаи с дървени подметки, ботуши, напр. със стоманени бомбета) за защита от:
6.1.1. механични рискове;
6.1.2. рискове от подхлъзване;
6.1.3. топлинни рискове (топлина, пламък и студ);
6.1.4. поразяване от електрически ток и при работа под електрическо напрежение (антистатични, проводящи, изолационни);
6.1.5. химични рискове;
6.1.6. рискове от вибрации;
6.1.7. биологични рискове.
6.2. Подвижни протектори за горната част на стъпалата против механични рискове.
6.3. Наколенки против механични рискове.
6.4. Гамаши против механични, топлинни и химични рискове и биологични агенти.
6.5. Принадлежности/приспособления/ допълнения (напр. шипове, куки).
7. ЛПС за защита на кожата – защитни кремове (мазила, масла)(1)
7.1. Защитните кремове могат да предпазват от:
7.1.1. нейонизиращи лъчения (ултравиолетови, инфрачервени, слънчеви лъчи или лъчения при заваръчни дейности);
7.1.2. йонизиращи лъчения;
7.1.3. химикали;
7.1.4. биологични агенти;
7.1.5. топлинни рискове (топлина, пламък и студ).
_______________
(1) В определени случаи, в резултат от оценката на рисковете, може да се използват защитни кремове заедно с други ЛПС с цел предпазване на кожата на работниците от съответните рискове. Защитните кремове са ЛПС, попадащи в обхвата на Директива 89/656/ЕИО, тъй като в определени случаи този вид средства могат да се считат за „допълнения или принадлежности“ по смисъла на член 2 от същата директива. Според определението в член 3, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/425 обаче защитните кремове не са ЛПС.
8. ЛПС за защита на тялото/друга защита на кожата
8.1. ЛПС за защита от падане от височина, например: спирачни устройства срещу падане от прибиращ се тип; предпазни колани/сбруи за цялото тяло; предпазни колани/сбруи за седнало положение; колани/сбруи за поддържане и ограничаване при работа и предпазни въжета при работа; поглъщатели на енергия; спирачни устройства срещу падане с водач, включително осигурителна линия; регулиращи устройства с въже; осигурителни устройства, които не са предназначени за постоянно закрепване и които не налагат дейности по закрепване преди употреба; съединители; предпазни въжета; спасителен колан/сбруя за цялото тяло.
8.2. Защитно облекло, включително за защита на цялото тяло (костюми, комбинезони) и за защита на части от тялото (гамаши, панталони, якета, жилетки, престилки, наколенки, качулки, бонета) от:
8.2.1. механични рискове;
8.2.2. топлинни рискове (топлина, пламък и студ);
8.2.3. химикали;
8.2.4. биологични агенти;
8.2.5. йонизиращи лъчения и радиоактивно замърсяване;
8.2.6. нейонизиращи лъчения (ултравиолетови, инфрачервени, слънчеви лъчи или лъчения при заваръчни дейности);
8.2.7. поразяване от електрически ток и при работа под електрическо напрежение (антистатични, проводящи, изолационни);
8.2.8. заплитане и захващане.
8.3. Спасителни жилетки за предотвратяване на удавяне и помощни средства за плаваемост задържане на повърхността.
8.4. ЛПС за визуално сигнализиране за присъствието на ползвателя.“
§ 5. Приложение № 3 към чл. 17 се изменя така:
„Приложение № 3 към чл. 17
Министър на труда и социалната политика: Гълъб Донев
Министър на здравеопазването: Стойчо Кацаров
7089