Министерство на здравеопазването
брой: 93, от дата 9.11.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.44


Договор № РД-НС-01-4-12 от 4 ноември 2021 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ДОГОВОР № РД-НС-01-4-12 от 4 ноември 2021 г.
за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. (oбн., ДВ, бр. 7 от 2020 г.; попр., бр. 16 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 18, 36, 40, 77 и 101 от 2020 г.; изм., бр. 105 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 4 и 7 от 2021 г.; доп., бр. 17 от 2021 г.; изм. и доп., бр. 27 от 2021 г.; попр., бр. 37 от 2021 г.; изм. и доп., бр. 76 от 2021 г.)
Днес, 4.11.2021 г., между Националната здравноосигурителна каса, от една страна, и Българския лекарски съюз, от друга страна, на основание чл. 54, ал. 10 и чл. 55, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) и във връзка с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. и последващи решения на Министерския съвет за срока на извънредната епидемична обстановка на територията на Република България, свързана с епидемичното разпространение на COVID-19 и съществуващата непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите, както и във връзка със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците се сключи този Договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. за следното:
§ 1. (1) При условията на § 10 и 11 от ЗБНЗОК за 2021 г. лечебни заведения, сключили договор за оказване на болнична медицинска помощ с НЗОК и посочени в заповед на министъра на здравеопазването и/или директора на РЗИ, за времето на обявената извънредна обстановка на територията на Република България, свързана с епидемичното разпространение на COVID-19, могат да сключат допълнителни споразумения към договорите с НЗОК за изпълнение на КПр № 3 и КПр № 4 за лечение на пациенти с доказан COVID-19.
(2) Лечебните заведения по ал. 1 подават заявления и сключват допълнителни споразумения към договорите с НЗОК през цялото време на обявената извънредна обстановка на територията на Република България, свързана с епидемичното разпространение на COVID-19, по реда на НРД за медицинските дейности за 2020 – 2022 г.
§ 2. (1) За периода на обявената извънредна обстановка на територията на Република България, свързана с епидемичното разпространение на COVID-19, лечебните заведения – изпълнители на КПр № 3 и КПр № 4, могат да приемат пациенти с доказан COVID-19 директно в структура по „Анестезиология и интензивно лечение от второ и/или трето ниво на компетентност“.
(2) В случаите по ал. 1 „История на заболяването“ се изготвя в съответната структура, осъществила приема и лечението на пациента.
Заключителни разпоредби
§ 3. Настоящият Договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности за 2020 – 2022 г. влиза в сила от датата на обнародването му в „Държавен вестник“.
§ 4. Настоящият Договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности за 2020 – 2022 г. се подписа на хартиен носител в четири еднообразни екземпляра, по един за: НЗОК, БЛС, министъра на здравеопазването и „Държавен вестник“.
§ 5. Настоящият Договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности за 2020 – 2022 г. се сключва на основание чл. 54, ал. 10 и чл. 55, ал. 5 от ЗЗО, съгласува се и се обнародва от министъра на здравеопазването в „Държавен вестник“ на основание чл. 54, ал. 7 от ЗЗО и се публикува на официалната интернет страница на НЗОК.
За Националната здравно-                   За Българския
осигурителна каса:                             лекарски съюз:
Председател на НС                               Председател
на НЗОК:                                        на УС на БЛС:
Д-р Александър Златанов           Д-р Иван Маджаров
Членове на НС                                          Членове
на НЗОК:                                        на УС на БЛС:
Людмила Петкова                 Д-р Николай Брънзалов
Мария Беломорова             Доц. д-р Христо Шивачев
Румен Спецов                              Д-р Валентин Пеев
Д-р Иван Кокалов            Д-р Ваня Добрева-Павлова
Теодор Василев                          Д-р Николай Колев
Проф. д-р Красимир               Д-р Гергана Николова-
Гигов                                                     Ширкова
Мария Петрова                       Д-р Валери Веселинов
Адв. Христина                                Д-р Росен Айков
Николова                        Доц. д-р Стоян Сопотенски
                                                 Д-р Йордан Гечев
                                                  Д-р Иво Парунов
                                         Д-р Жанина Калинкова
                                     Проф. д-р Милена Станева
                                   Проф. д-р Огнян Хаджийски
Управител на НЗОК:
Проф. д-р Петко Салчев
Съгласувал:
Министър на здравеопазването:
Д-р Стойчо Кацаров
6863