Министерски съвет
брой: 93, от дата 9.11.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.40


Постановление № 375 от 4 ноември 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавна агенция „Национална сигурност“ за 2021 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 375 ОТ 4 НОЕМВРИ 2021 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавна агенция „Национална сигурност“ за 2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер до 2 121 000 лв. по бюджета на Държавна агенция „Национална сигурност“ за 2021 г. за обезпечаване на дейността на Държавна агенция „Национална сигурност“ в условията на засилен миграционен натиск.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи за 2021 г. по централния бюджет в частта за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19 и други по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на защитата на националната сигурност“, бюджетна програма „Национална сигурност“, по бюджета на Държавна агенция „Национална сигурност“ за 2021 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 26, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
Чл. 3. Председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ да извършва съответните промени по бюджета на Държавна агенция „Национална сигурност“ за 2021 г. на базата на фактически извършените разходи и да уведомява министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извършва произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2021 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 43, ал. 3 и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси във връзка с чл. 1, ал. 5, т. 16 и ал. 7 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Стефан Янев
Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов
6841