Министерски съвет
брой: 93, от дата 9.11.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.40


Постановление № 373 от 4 ноември 2021 г. за изменение на Постановление № 331 на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2021 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 373 ОТ 4 НОЕМВРИ 2021 Г.
за изменение на Постановление № 331 на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на разчетените разходи по централния бюджет, както следва:
1. 16 300 000 лв. за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи за 2021 г. по централния бюджет в частта за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19 и други по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.;
2. 8 700 000 лв. за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2021 г.“
2. Алинея 3 се отменя.
§ 2. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2.Министърът на околната среда и водите да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2021 г. до размера на предоставените трансфери и да уведоми министъра на финансите.“
Заключителни разпоредби
§ 3. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на околната среда и водите.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Стефан Янев
Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов
6839