Министерски съвет
брой: 93, от дата 9.11.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.33


Постановление № 370 от 4 ноември 2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Министерството на образованието и науката за подпомагане бюджетите на държавните висши училища за 2021 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 370 ОТ 4 НОЕМВРИ 2021 Г.
за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Министерството на образованието и науката за подпомагане бюджетите на държавните висши училища за 2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери за 2021 г. в общ размер 15 000 000 лв. по бюджета на Министерството на образованието и науката за подпомагане бюджетите на държавните висши училища, разпределени съгласно приложението.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи за 2021 г. по централния бюджет в частта за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19 и други по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
Чл. 2. Министърът на образованието и науката да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г. и по бюджетите на държавните висши училища.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2021 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 и чл. 43, ал. 3 от Закона за публичните финанси във връзка с чл. 1, ал. 5, т. 17 и ал. 7 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Стефан Янев
Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов
Приложение към чл. 1, ал. 1

№ по ред
Държавно висше училище
Сума (в лв.)
1.
Софийски университет
„Св. Климент Охридски“
 2 277 384,00
2.
Пловдивски университет
„Паисий Хилендарски“
 843 395,00
3.
Университет „Проф. д-р А. Златаров“ – Бургас
 202 941,00
4.
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
 516 741,00
5.
Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград
 477 481,00
6.
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
 350 228,00
7.
Русенски университет „Ангел Кънчев“
 500 805,00
8.
Технически университет –
София
 1 419 230,00
9.
Технически университет –
Варна
 350 750,00
10.
Технически университет –
Габрово
 194 163,00
11.
Университет по архитектура, строителство и геодезия –
София
 471 175,00
12.
Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – София
 162 477,00
13.
Лесотехнически университет – София
 270 198,00
14.
Химикотехнологичен и металургичен университет –
София
 217 502,00
15.
Университет по хранителни технологии – Пловдив
 207 437,00
16.
Аграрен университет –
Пловдив
 262 611,00
17.
Тракийски университет –
Ректорат – Стара Загора
 655 976,00
18.
Медицински университет –
София
 1 151 712,00
19.
Медицински университет –
Пловдив
 672 055,00
20.
Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна
 819 218,00
21.
Медицински университет –
Плевен
 354 295,00
22.
Университет за национално и световно стопанство – София
 683 869,00
23.
Икономически университет –
Варна
 306 311,00
24.
Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов
 133 004,00
25.
Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ – София
 152 651,00
26.
Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кр. Сарафов“ – София
 159 646,00
27.
Национална художествена академия – София
 191 009,00
28.
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив
 115 119,00
29.
Национална спортна академия „Васил Левски“ – София
 518 549,00
30.
Висше строително училище
„Л. Каравелов“ – София
 39 681,00
31.
Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София
 99 011,00
32.
Университет по библиотекознание и информационни технологии – София
 151 770,00
33.
Висше училище по телекомуникации и пощи – София
 71 606,00
 
ОБЩО
15 000 000,00

6836