Министерски съвет
брой: 91, от дата 2.11.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.21


Постановление № 361 от 28 октомври 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 361 ОТ 28 ОКТОМВРИ 2021 Г.
за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи и трансфери в размер 38 600 000 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г., както следва:
1. за увеличаване на разходите за персонал по „Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве“, бюджетна програма „Профилактика и надзор на заразните болести“, по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. в размер 7 500 000 лв. – за осигуряване на подкрепа на персонала на първа линия в системата на Министерството на здравеопазването и подведомствените му разпоредители с бюджет, пряко ангажиран с дейности по предотвратяване на разпространението на COVID-19, чрез изплащане на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати, съгласно чл. 15а, ал. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците;
2. за увеличаване в размер на 31 100 000 лв. на предоставения трансфер по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. за осигуряване на средства за подкрепа на персонала на първа линия, пряко ангажиран с дейности по предотвратяване на разпространението на COVID-19, съгласно чл. 15а, ал. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, включително за поставяне на ваксини срещу COVID-19 на здравно неосигурени лица.
(2) При реализирани икономии по ал. 1, т. 1 със същия размер може да се увеличи трансферът по ал. 1, т. 2.
Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи за 2021 г. по централния бюджет в частта за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19 и други по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
Чл. 3. (1) Министърът на здравеопазването да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. и да уведоми министъра на финансите.
(2) Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2021 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 43, ал. 3 и чл. 109, ал. 2 и 3 от Закона за публичните финанси и чл. 1, ал. 5, т. 4, буква „б“ и ал. 7 във връзка с чл. 78, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на здравеопазването.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Стефан Янев
Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов
6395