Министерски съвет
брой: 91, от дата 2.11.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.20


Постановление № 359 от 28 октомври 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Централната избирателна комисия за 2021 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 359 ОТ 28 ОКТОМВРИ 2021 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Централната избирателна комисия за 2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Централната избирателна комисия за 2021 г. в размер 24 585,6 хил. лв. за изпълнение на сключени договори за осигуряване на допълнителни специализирани устройства за електронно машинно гласуване с инсталиран системен и приложен софтуер, включително за логистика и техническа поддръжка за машините, както и за други материали и съпътстващи дейности за обезпечаване на машинното гласуване.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят:
1. за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи по централния бюджет за 2021 г. в частта за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19 и други по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. разходи за произвеждане на избори по Изборния кодекс – 9 035,8 хил. лв.;
2. чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2021 г. – 15 549,8 хил. лв.
(3) Със сумата по ал. 1 да се увеличат разходите по функционална област „Организиране и произвеждане на законосъобразни, честни и свободни избори и национални референдуми“, бюджетна програма „Избори и национални референдуми“, по бюджета на Централната избирателна комисия за 2021 г.
(4) Със сумата по ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 43, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
Чл. 2. Централната избирателна комисия да извърши съответните промени по бюджета на Централната избирателна комисия за 2021 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2021 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 18, ал. 2 от Изборния кодекс, чл. 43, ал. 3 и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси във връзка с чл. 1, ал. 5, т. 8 и ал. 7 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. и с чл. 17, ал. 1 от Постановление № 305 на Министерския съвет от 2021 г. за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (ДВ, бр. 79 от 2021 г.).
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на Централната избирателна комисия.
§ 3. Постановлението влиза в сила от 27 октомври 2021 г.
Министър-председател: Стефан Янев
Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов
6393