Министерски съвет
брой: 91, от дата 2.11.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.19


Постановление № 356 от 28 октомври 2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2021 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 356 ОТ 28 ОКТОМВРИ 2021 Г.
за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2021 г. в размер до 15 000 000 лв. за изплащане на обезщетения на пострадали земеделски стопани за преодоляване на последствията от градушки чрез бюджета на Държавен фонд „Земеделие“.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи за 2021 г. по централния бюджет в частта за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19 и други по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
Чл. 2. Министърът на земеделието, храните и горите и изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ да извършат съответните промени по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2021 г. и по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2021 г. и да уведомят министъра на финансите.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2021 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 43, ал. 3 и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси във връзка с чл. 1, ал. 5, т. 11 и ал. 7 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на земеделието, храните и горите и на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Стефан Янев
Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов
6390