Министерски съвет
брой: 89, от дата 26.10.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.16


Постановление № 350 от 20 октомври 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2021 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 350 ОТ 20 ОКТОМВРИ 2021 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер до 45 049 800 лв. по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2021 г. за разходи за персонал.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи за 2021 г. по централния бюджет в частта за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19 и други по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по показател „Персонал“, както следва:
1. „Политика в областта на противодействието на престъпността и опазването на обществения ред“, бюджетна програма „Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция“ – 29 931 800 лв.
2. „Политика в областта на защитата на границите и контрол на миграционните процеси“, бюджетна програма „Граничен контрол, охрана на държавната граница, регулиране и контрол на миграционните процеси“ – 6 812 000 лв.
3. „Политика в областта на пожарната безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации“, бюджетна програма „Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации“ – 8 306 000 лв.
Чл. 3. Министърът на вътрешните работи да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2021 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2021 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 43, ал. 3 и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси във връзка с чл. 1, ал. 5, т. 1 и ал. 7 и чл. 78, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на вътрешните работи.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Стефан Янев
Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов
6258