Министерски съвет
брой: 89, от дата 26.10.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.5


Постановление № 345 от 20 октомври 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на икономиката за 2021 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 345 ОТ 20 ОКТОМВРИ 2021 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на икономиката за 2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер 771 000 лв. по бюджета на Министерството на икономиката за 2021 г. за Българския институт по метрология за осъществяване на новите функции по Закона за хазарта и Изборния кодекс.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи по централния бюджет за 2021 г. в частта за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19 и други съгласно чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на устойчивото икономическо развитие и конкурентоспособност“, бюджетна програма „Инфраструктура по качество в подкрепа развитието на икономиката“, по бюджета на Министерството на икономиката за 2021 г.
(2) Със сумата 769 800 лв. да се увеличат показателите по чл. 19, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
Чл. 3. Министърът на икономиката да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на икономиката за 2021 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2021 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 43, ал. 3 и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на икономиката.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Стефан Янев
Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов
6253