Министерски съвет
брой: 88, от дата 22.10.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.20


Постановление № 343 от 20 октомври 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 343 ОТ 20 ОКТОМВРИ 2021 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. в размер 7 269 800 лв. за осигуряване на моноклонални антитела за лечение на COVID-19.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи за 2021 г. по централния бюджет в частта за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19 и други по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат утвърдените разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването по „Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве“, бюджетна програма „Профилактика и надзор на заразните болести“.
(2) Да се увеличат утвърдените показатели по чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., както следва:
1. максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г. – със сумата 4 844 800 лв.;
2. максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г. – със сумата 7 269 800 лв.
Чл. 3. (1) Министърът на здравеопазването да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. и да уведоми министъра на финансите.
(2) Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2021 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 43, ал. 3 и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 1, ал. 5, т. 4, буква „в“ и ал. 7 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на здравеопазването.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Стефан Янев
Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов
6251