Министерски съвет
брой: 87, от дата 19.10.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.21


Постановление № 338 от 15 октомври 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2021 година

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 338 ОТ 15 ОКТОМВРИ 2021 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2021 година
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2021 г. в размер до 16 700 000 лв., разпределени, както следва:
1. финансова подкрепа на артисти – изпълнители в областта на театралното, танцовото и цирковото изкуство и визуалните изкуства, упражняващи свободни професии в периода на обявеното извънредно положение или обявена извънредна епидемиологична обстановка, в размер 2 400 000 лв., в т.ч. за разходи за персонал до 340 560 лв.;
2. финансова подкрепа на частни професионални организации в областта на изкуствата и в областта на любителското творчество в периода на обявеното извънредно положение или обявена извънредна епидемиологична обстановка в размер 8 400 000 лв.;
3. творчески проекти в областта на визуалните изкуства и др. в периода на обявеното извънредно положение или обявена извънредна епидемиологична обстановка в размер 900 000 лв., в т.ч. за разходи за персонал до 160 000 лв.;
4. компенсиране на увеличени разходи за електрическа енергия на държавни, общински и регионални институти в размер 5 000 000 лв.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи по централния бюджет за 2021 г. в частта за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19 и други по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на културата за 2021 г. по „Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование“, бюджетна програма „Национален фонд „Култура“.
(2) Със сумата 16 199 440 лв. да се увеличат утвърдените показатели по чл. 17, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
Чл. 3. Министърът на културата да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на културата за 2021 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите промени по централния бюджет за 2021 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. (1) Администратор на помощта по чл. 1, ал. 1, т. 1 – 4 по смисъла на чл. 9 от Закона за държавните помощи е Национален фонд „Култура“.
(2) Правилата, условията и редът за контрол и проверка по отношение на предоставянето на помощ да бъдат подробно описани в програмите за кандидатстване, разработени от Национален фонд „Култура“.
§ 2. В Постановление № 89 на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2021 г. се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 1, ал. 1 след думите „4 267 250 лв.“ се поставя запетая и се добавя „в т. ч. разходи за персонал до 250 000 лв.“.
2. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3.Със сумата 4 017 250 лв. да се увеличат показателите по чл. 17, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.“
3. В § 1 от заключителните разпоредби след думите „чл. 76, ал. 1“ се добавя „и чл. 78, ал. 2“.
§ 3. Постановлението се приема на основание чл. 1, ал. 5, т. 13 и ал. 7 и чл. 78, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. и чл. 43, ал. 3 и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
§ 4. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на културата.
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Стефан Янев
За главен секретар на Министерския съвет: Росен Кожухаров
6136