Министерски съвет
брой: 87, от дата 19.10.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.13


Постановление № 333 от 14 октомври 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2021 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 333 ОТ 14 ОКТОМВРИ 2021 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер до 100 000 000 лв. по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2021 г. за разплащане на текущ ремонт и поддръжка на републиканската пътна мрежа.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи за 2021 г. по централния бюджет в частта за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19 и други по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5. 4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по „Политика за поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси и геозащита“, бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“ по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2021 г. в размер 100 000 000 лв.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 22, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
Чл. 3. Министърът на регионалното развитие и благоустройството да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2021 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите промени по централния бюджет за 2021 г.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 43, ал. 3 и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси във връзка с чл. 1, ал. 5, т. 5 и ал. 7 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Стефан Янев
За главен секретар на Министерския съвет: Росен Кожухаров
6130