Министерски съвет
брой: 87, от дата 19.10.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.12


Постановление № 331 от 14 октомври 2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2021 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 331 ОТ 14 ОКТОМВРИ 2021 Г.
за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2021 г. в размер до 25 000 000 лв. за предоставяне на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на разчетените приходи в размер 25 000 000 лв. и разходи по централния бюджет, както следва:
1. 16 300 000 лв. за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи за 2021 г. по централния бюджет в частта на допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19 и други по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.;
2.8 700 000 лв. за сметка на разходите по централния бюджет за 2021 г.
(3) Средствата по ал. 1 се предоставят по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2021 г. на базата на отчетените постъпления до размера им по чл. 1, ал. 1.
Чл. 2. Министърът на околната среда и водите да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2021 г. до размера на фактическите постъпления и да уведомява министъра на финансите.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 и 2 промени по централния бюджет за 2021 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 43, ал. 3 и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси, чл. 196, ал. 2 от Закона за водите във връзка с чл. 1, ал. 5, т. 12 и ал. 7 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на околната среда и водите.
§ 3. Постановлението влиза в сила от датата на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Стефан Янев
За главен секретар на Министерския съвет: Росен Кожухаров
6129