Министерски съвет
брой: 87, от дата 19.10.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.2


Постановление № 326 от 12 октомври 2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 326 ОТ 12 ОКТОМВРИ 2021 Г.
за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни тран- сфери за други целеви разходи, включително за местни дейности, в общ размер до 100 000 000 лв. по бюджетите на общините за 2021 г. за изплащане на действително извършени разходи за изпълнение на мерки във връзка с COVID-19 през 2021 г. и за изплащане на разходите по организационно-техническата подготовка и обезпечаването на частичните избори през 2021 г. при предсрочно прекратяване на пълномощията на кмет съгласно приложение № 1.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи за 2021 г. по централния бюджет в частта за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19 и други по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
(3) Допълнителните трансфери по ал. 1 за месеците октомври, ноември и декември се предоставят по бюджетите на общините в срок до 20 октомври 2021 г.
Чл. 2. (1) Разходи за изпълнение на мерки във връзка с COVID-19 се извършват за субсидиране на пътнически превози по междуселищни автобусни линии, извън тези по Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, приета с Постановление № 163 на Министерския съвет от 2015 г. (обн., ДВ, бр. 51 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 53 от 2017 г. и бр. 83 от 2020 г.), до размера на средствата по чл. 1, ал. 1, приложение № 1, колона 3.
(2) Кметовете на общини предоставят средствата по ал. 1 на превозвачи, които спазват нормативно установения ред и правилата за извършване на обществен превоз на пътници, предвидени в Закона за автомобилните превози и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, и с които съответната община има сключени договори, отговарящи на изискванията на Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета, като не се допуска свръхсубсидиране.
(3) Разпоредбата на ал. 1 не се прилага в случаите, когато съответната община не е възложител на превози по ал. 1.
(4) Остатъкът от средствата по ал. 1 се разходва за други дейности по чл. 1, ал. 1.
(5) Общините предоставят средствата по ал. 1 при условия и по ред, определени в указания на министъра на финансите и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Чл. 3. Общините представят в Министерството на финансите отчети за размера на изразходваните средства по форма и съдържание, определени с указания на министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от това постановление промени по централния бюджет, включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2021 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. В Постановление № 305 на Министерския съвет от 2021 г. за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (ДВ, бр. 79 от 2021 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 1, ал. 1 числото „123 784,2“ се заменя със „123 964,2“.
2. В чл. 3:
а) в ал. 1:
аа) в основния текст числото „72 700,0“ се заменя със „72 880,0“;
бб) в т. 2 числото „370,0“ се заменя с „550,0“;
б) в ал. 2 числото „4 824,5“ се заменя с „2 094,0“.
3. В приложението към чл. 1, ал. 1:
а) в пореден № 2, в колона 3 числото „49 400,0“ се заменя с „49 580,0“ и в колона 5 числото „72 700,0“ се заменя със „72 880,0“;
б) в пореден № 2.2, в колона 3 числото „17 900,0“ се заменя с „18 080,0“ и в колона 5 числото „20 900,0“ се заменя с „21 080,0“;
в) на ред „ОБЩО“, в колона 3 числото „84 056,3“ се заменя с „84 236,3“ и в колона 5 числото „123 784,2“ се заменя със „123 964,2“.
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 43, ал. 3, чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси във връзка с чл. 1, ал. 5, т. 14, ал. 6 и 7 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
§ 3. Изпълнението на постановлението се възлага на кметовете на съответните общини.
§ 4. Постановлението влиза в сила от 6 октомври 2021 г.
Министър-председател: Стефан Янев
Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов
Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1

Общини
Допълнителни трансфери по бюджетите на общините (в лв.)
в т.ч. за изпълнение на мерки във връзка с COVID-19 за субсидиране на пътнически превози по междуселищни автобусни линии в размер до
1
2
3
ОБЛАСТ
БЛАГОЕВГРАД
 
 
Банско
50 982
7 647
Белица
287 865
43 180
Благоевград
1 028 582
154 287
Гоце Делчев
686 672
103 001
Гърмен
444 261
66 639
Kресна
162 065
24 310
Петрич
1 011 013
151 652
Pазлог
195 372
29 306
Cандански
701 988
105 298
Cатовча
408 842
61 326
Cимитли
318 109
47 716
Cтрумяни
144 461
21 669
Xаджидимово
254 593
38 189
Якоруда
304 483
45 672
ОБЛАСТ
БУРГАС
 
 
Aйтос
656 146
98 422
Бургас
489 856
73 478
Kамено
193 577
29 037
Kарнобат
436 515
65 477
Mалко Tърново
68 938
10 341
Hесебър
90 204
13 531
Поморие
95 802
14 370
Приморско
22 428
3 364
Pуен
820 394
123 059
Cозопол
46 123
6 918
Средец
245 263
36 789
Cунгурларе
365 570
54 836
Царево
40 384
6 058
ОБЛАСТ
ВАРНА
 
 
Aврен
91 014
13 652
Aксаково
245 509
36 826
Белослав
204 033
30 605
Бяла
13 353
2 003
Bарна
827 436
124 115
Bетрино
75 065
11 260
Bълчи дол
275 296
41 294
Девня
66 439
9 966
Долни чифлик
481 477
72 222
Дългопол
375 640
56 346
Провадия
477 745
71 662
Cуворово
148 158
22 224
ОБЛАСТ
ВЕЛИКО
ТЪРНОВО
 
 
Bелико Tърново
623 156
93 473
Горна
Oряховица
826 309
123 946
Eлена
314 307
47 146
Златарица
89 500
13 425
Лясковец
233 609
35 041
Павликени
546 190
81 929
Полски
Tръмбеш
270 683
40 602
Cвищов
853 666
128 050
Cтражица
322 017
48 303
Cухиндол
57 707
8 656
ОБЛАСТ
ВИДИН
 
 
Белоградчик
137 982
20 697
Бойница
61 932
9 290
Брегово
140 095
21 014
Bидин
1 214 202
182 130
Грамада
68 481
10 272
Димово
166 607
24 991
Kула
135 659
20 349
Mакреш
71 297
10 695
Hово село
79 677
11 952
Pужинци
134 426
20 164
Чупрене
103 407
15 511
ОБЛАСТ
ВРАЦА
 
 
Борован
151 784
22 768
Бяла Cлатина
587 032
88 055
Bраца
1 077 804
161 671
Kозлодуй
263 853
39 578
Kриводол
267 303
40 095
Mездра
482 181
72 327
Mизия
167 381
25 107
Oряхово
252 304
37 846
Pоман
176 747
26 512
Xайредин
129 391
19 409
ОБЛАСТ ГАБРОВО
 
 
Габрово
1 043 088
156 463
Дряново
191 851
28 778
Cевлиево
582 490
87 374
Tрявна
188 295
28 244
ОБЛАСТ
ДОБРИЧ
 
 
Балчик
88 761
13 314
Генерал Тошево
311 772
46 766
Добрич
1 259 550
188 933
Добричка
634 845
95 227
Kаварна
63 023
9 453
Kрушари
187 028
28 054
Tервел
412 433
61 865
Шабла
75 628
11 344
ОБЛАСТ
КЪРДЖАЛИ
 
 
Aрдино
350 607
52 591
Джебел
219 384
32 908
Kирково
618 966
92 845
Kрумовград
488 061
73 209
Kърджали
1 077 945
161 692
Mомчилград
335 537
50 331
Черноочене
245 051
36 758
ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
 
 
Бобовдол
179 176
26 876
Бобошево
78 621
11 793
Дупница
878 347
131 752
Kочериново
148 580
22 287
Kюстендил
967 108
145 066
Hевестино
146 996
22 049
Pила
61 545
9 232
Cапарева баня
109 428
16 414
Tрекляно
72 142
10 821
ОБЛАСТ
ЛОВЕЧ
 
 
Aприлци
32 427
4 864
Летница
108 020
16 203
Ловеч
820 429
123 064
Луковит
440 283
66 042
Tетевен
490 032
73 505
Tроян
510 242
76 536
Угърчин
222 483
33 372
Ябланица
167 381
25 107
ОБЛАСТ
МОНТАНА
 
 
Берковица
431 305
64 696
Бойчиновци
261 740
39 261
Брусарци
136 820
20 523
Bълчедръм
260 156
39 023
Bършец
183 014
27 452
Георги
Дамяново
66 474
9 971
Лом
658 259
98 739
Mедковец
104 992
15 749
Mонтана
909 190
136 379
Чипровци
113 512
17 027
Якимово
124 427
18 664
ОБЛАСТ
ПАЗАРДЖИК
 
 
Батак
96 647
14 497
Белово
194 281
29 142
Брацигово
247 023
37 053
Bелинград
758 991
113 849
Лесичово
147 136
22 070
Пазарджик
2 062 164
309 325
Панагюрище
399 511
59 927
Пещера
322 510
48 377
Pакитово
439 262
65 889
Cептември
654 245
98 137
Cтрелча
118 301
17 745
Сърница
138 475
20 771
ОБЛАСТ
ПЕРНИК
 
 
Брезник
183 190
27 479
Земен
109 569
16 435
Kовачевци
65 206
9 781
Перник
1 091 148
163 672
Pадомир
362 120
54 318
Tрън
168 297
25 245
ОБЛАСТ
ПЛЕВЕН
 
 
Белене
197 942
29 691
Гулянци
292 372
43 856
Долна
Mитрополия
489 293
73 394
Долни Дъбник
309 624
46 444
Искър
178 402
26 760
Левски
453 451
68 018
Hикопол
227 447
34 117
Плевен
1 140 686
171 103
Пордим
152 840
22 926
Червен бряг
718 078
107 712
Kнежа
285 823
42 873
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
 
 
Aсеновград
1 330 214
199 532
Брезово
162 910
24 437
Kалояново
282 584
42 388
Kарлово
1 346 691
202 004
Кричим
216 814
32 522
Лъки
115 660
17 349
„Mарица“
409 968
61 495
Перущица
135 729
20 359
Пловдив
1 700 643
255 096
Първомай
561 893
84 284
Pаковски
510 313
76 547
„Pодопи“
518 411
77 762
Cадово
363 563
54 534
Стамболийски
518 868
77 830
Cъединение
228 679
34 302
Xисаря
193 401
29 010
Куклен
81 684
12 253
Сопот
235 158
35 274
ОБЛАСТ
РАЗГРАД
 
 
Завет
259 100
38 865
Исперих
490 103
73 515
Kубрат
415 531
62 330
Лозница
228 398
34 260
Pазград
561 154
84 173
Cамуил
178 014
26 702
Цар Калоян
149 742
22 461
ОБЛАСТ РУСЕ
 
 
Борово
129 990
19 499
Бяла
324 235
48 635
Bетово
292 477
43 872
Две могили
201 358
30 204
Иваново
241 143
36 171
Pусе
2 051 531
307 730
Cливо поле
266 951
40 043
Ценово
147 559
22 134
ОБЛАСТ
СИЛИСТРА
 
 
Aлфатар
65 488
9 823
Главиница
301 420
45 213
Дулово
676 603
101 490
Kайнарджа
168 297
25 245
Cилистра
934 646
140 197
Cитово
149 284
22 393
Tутракан
369 478
55 422
ОБЛАСТ
СЛИВЕН
 
 
Kотел
561 435
84 215
Hова Загора
845 322
126 798
Cливен
1 954 637
293 196
Tвърдица
438 346
65 752
ОБЛАСТ
СМОЛЯН
 
 
Баните
99 816
14 972
Борино
81 120
12 168
Девин
274 943
41 241
Доспат
231 637
34 746
Златоград
283 077
42 462
Mадан
298 815
44 822
Hеделино
178 120
26 718
Pудозем
247 023
37 053
Cмолян
401 342
60 201
Чепеларе
35 349
5 302
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
3 338 720
500 805
ОБЛАСТ
СОФИЙСКА
 
 
Антон
45 771
6 866
Божурище
105 485
15 823
Ботевград
691 214
103 682
Годеч
154 530
23 180
Горна Mалина
182 556
27 383
Долна баня
119 885
17 983
Драгоман
121 117
18 168
Eлин Пелин
188 964
28 345
Eтрополе
271 916
40 787
Златица
99 957
14 994
Ихтиман
460 000
69 000
Kопривщица
46 123
6 918
Kостенец
253 748
38 062
Kостинброд
251 248
37 687
Мирково
50 665
7 600
Пирдоп
137 560
20 634
Правец
121 012
18 152
Cамоков
364 866
54 730
Cвоге
489 716
73 457
Cливница
191 147
28 672
Чавдар
30 385
4 558
Челопеч
22 956
3 443
ОБЛАСТ
СТАРА ЗАГОРА
 
 
Братя Даскалови
259 663
38 949
Гурково
156 748
23 512
Гълъбово
119 392
17 909
Kазанлък
1 291 344
193 702
Mъглиж
289 907
43 486
Николаево
157 629
23 644
Oпан
47 179
7 077
Павел баня
339 516
50 927
Pаднево
320 715
48 107
Cтара Загора
1 157 164
173 575
Чирпан
497 884
74 683
ОБЛАСТ
ТЪРГОВИЩЕ
 
 
Aнтоново
210 794
31 619
Oмуртаг
553 866
83 080
Oпака
170 902
25 635
Попово
620 445
93 067
Tърговище
1 039 884
155 983
ОБЛАСТ
ХАСКОВО
 
 
Димитровград
936 477
140 472
Ивайловград
271 740
40 761
Любимец
252 551
37 883
Mаджарово
37 603
5 640
Mинерални бани
111 646
16 747
Cвиленград
388 033
58 205
Cимеоновград
239 136
35 870
Cтамболово
150 305
22 546
Tополовград
329 129
49 369
Xарманли
550 802
82 620
Xасково
627 874
94 181
ОБЛАСТ
ШУМЕН
 
 
Велики Преслав
306 772
46 016
Bенец
193 154
28 973
Bърбица
304 554
45 683
Kаолиново
363 000
54 450
Kаспичан
202 132
30 320
Hикола Kозлево
178 437
26 766
Hови пазар
372 788
55 918
Cмядово
193 541
29 031
Xитрино
174 740
26 211
Шумен
913 310
136 997
ОБЛАСТ
ЯМБОЛ
 
 
Болярово
65 664
9 850
Eлхово
390 251
58 538
Cтралджа
363 070
54 461
„Tунджа“
657 062
98 559
Ямбол
1 087 169
163 075
ВСИЧКО
100 000 000
15 000 000

6077