Министерски съвет
брой: 85, от дата 12.10.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.19


Постановление № 322 от 7 октомври 2021 г. за изменение и допълнение на Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 322 ОТ 7 ОКТОМВРИ 2021 Г.
за изменение и допълнение на Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г. (обн., ДВ, бр. 60 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 89 и 110 от 2020 г. и бр. 2, 24 и 56 от 2021 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. В ал. 2:
а) в т. 1 думите „април 2021 г.“ се заменят с „юли 2021 г.“;
б) в т. 2 думите „април 2021 г.“ се заменят с „юли 2021 г.“.
2. В ал. 3 думите „за април 2021 г.“ се заменят със „за юли 2021 г.“.
3. В ал. 4:
а) в основния текст думите „април 2021 г.“ се заменят с „юли 2021 г.“;
б) в т. 1 думите „за април“ се заменят със „за юли“;
в) в т. 2 думите „за април“ се заменят със „за юли“.
4. В ал. 6, т. 1 думите „преди 1 януари 2021 г.“ се заменят с „преди 1 май 2021 г.“.
5. В ал. 7 думите „от 1 юни до 31 юли 2021 г.“ се заменят с „от 1 август до 31 декември 2021 г.“.
§ 2. В чл. 2, ал. 1 думите „за април 2021 г.“ се заменят със „за юли 2021 г.“.
§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „в случай че са учредени преди 1 декември 2019 г.“.
2. В ал. 2:
а) в т. 1 думите „1 юни 2019 г.“ се заменят с „1 август 2019 г.“;
б) в т. 2 думите „1 юни 2019 г.“ се заменят с „1 август 2019 г.“.
3. В ал. 3:
а) в т. 1 думите „1 юни 2019 г.“ се заменят с „1 август 2019 г.“;
б) в т. 2 думите „1 юни 2019 г.“ се заменят с „1 август 2019 г.“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 4. Средства по чл. 1 се изплащат след получаването на положително решение от Европейската комисия за съвместимостта на помощта с вътрешния пазар въз основа на чл. 107, параграф 3, буква „б“ от Договора за функционирането на Европейския съюз.
§ 5. Работодателите, които кандидатстват за изплащане на средства за август и септември 2021 г., подават заявление по чл. 5 в срок до 31 октомври 2021 г.
§ 6. Работодателите, които кандидатстват за изплащане на средства за ноември 2021 г., подават заявление по чл. 5 в срок до 10 декември 2021 г. в условията на действие на раздел 3.10 от Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19 до 31 декември 2021 г.
§ 7. Работодателите могат да кандидатстват за изплащане на средства за декември 2021 г. след и в случай на удължаване на срока на действие на раздел 3.10 от Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19 след 31 декември 2021 г.
§ 8. Постановлението се приема на основание § 5 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. (обн., ДВ, бр. 103 от 2020 г.; доп., бр. 107 от 2020 г.) и чл. 1, ал. 5, т. 9, буква „а“ от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. (обн., ДВ, бр. 104 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 77 от 2021 г.).
§ 9. Постановлението влиза в сила от 1 август 2021 г.
Министър-председател: Стефан Янев
и.д. Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов
5986