Министерски съвет
брой: 85, от дата 12.10.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.16


Постановление № 317 от 6 октомври 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2021 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 317 ОТ 6 ОКТОМВРИ 2021 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2021 г. в размер до 25 200 000 лв., в т.ч. по показател „Персонал“ – 2 631 000 лв., за обезпечаване дейността на Министерството на отбраната в условията на засилен миграционен натиск и за възстановяване годността на използване и надграждане на способности на дистанционно управляема летателна система, планирана за наблюдение от въздуха на пограничната зона на Република България.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи за 2021 г. по централния бюджет в частта за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19 и други по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 на базата на фактически извършените разходи да се увеличат разходите по „Политика в областта на отбранителните способности“, бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените сили“ – до 20 200 000 лв., и бюджетна програма „Сили за специални операции“ – до 5 000 000 лв., по бюджета на Министерството на отбраната за 2021 г.
(2) Със сумата 22 569 000 лв. да се увеличат показателите по чл. 11, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
Чл. 3. Министърът на отбраната на базата на фактически извършените разходи да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на отбраната за 2021 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2021 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 43, ал. 3 и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси във връзка с чл. 1, ал. 5, т. 16 и 19 и ал. 7 и чл. 78, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на отбраната.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Стефан Янев
и.д. Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов
5969