Министерски съвет
брой: 85, от дата 12.10.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.15


Постановление № 315 от 6 октомври 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2021 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 315 ОТ 6 ОКТОМВРИ 2021 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер до 37 млн. лв. по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2021 г. за финансово обезпечаване на дейността на Министерството на вътрешните работи в условията на засилен миграционен натиск.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи за 2021 г. по централния бюджет в частта за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19 и други по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на защитата на границите и контрол на миграционните процеси“, бюджетна програма „Граничен контрол, охрана на държавната граница, регулиране и контрол на миграционните процеси“, по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2021 г.
(2) Със сумата 31 млн. лв. да се увеличат показателите по чл. 12, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
Чл. 3. Министърът на вътрешните работи да извършва съответните промени по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2021 г. на базата на фактически извършените разходи и да уведомява министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извършва произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2021 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 43, ал. 3 и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси във връзка с чл. 1, ал. 5, т. 16 и ал. 7 и чл. 78, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на вътрешните работи.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Стефан Янев
и.д. Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов
5967