Министерски съвет
брой: 83, от дата 5.10.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.8


Постановление № 312 от 30 септември 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 312 ОТ 30 СЕПТЕМВРИ 2021 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г. в размер до 214 600 000 лв. за изплащане на разходите по чл. 1, ал. 5, т. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи за 2021 г. по централния бюджет в частта за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19 и други по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
Чл. 2. (1) Увеличава утвърдените разходи по „Политика в областта на пазара на труда, свободното движение на работници и трудовата миграция“, бюджетна програма „Активна политика на пазара на труда“, по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г. в размер до 3 500 000 лв. за разходи за персонал.
(2) Увеличава утвърдените разходи по „Политика в областта на трудовите отношения“, бюджетна програма „Осигуряване на подходящи условия на труд“, по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г. в размер до 1 000 000 лв. за разходи за персонал.
(3) Увеличава утвърдените разходи по „Политика в областта на социалното подпомагане и равнопоставеността на жените и мъжете“, бюджетна програма „Социални помощи“, по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г. в размер до 124 600 000 лв., в т.ч. в размер до 122 600 000 лв. за текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата по показатели „Целеви помощи за отопление – Наредба № 07-5/2008 г. на министъра на труда и социалната политика за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление“ и „Месечни целеви помощи при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка за семейства с деца до 14-годишна възраст“ и в размер до 2 000 000 лв. за разходи за персонал.
(4) Увеличава утвърдените разходи по „Политика в областта на хората с увреждания“, бюджетна програма „Подкрепа на и за хората с увреждания“, по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г. в размер до 81 000 000 лв., в т.ч. в размер до 79 000 000 лв. за текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата по показател „Механизъм лична помощ“ и в размер до 2 000 000 лв. за разходи за персонал.
(5) Увеличава утвърдените разходи по „Политика в областта на социалното включване“, бюджетна програма „Подкрепа за децата и семействата“, по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г. в размер до 4 500 000 лв. за разходи за персонал.
Чл. 3. Със сумата в размер до 201 600 000 лв. да се увеличат утвърдените показатели по чл. 14, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
Чл. 4. Министърът на труда и социалната политика да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г. на базата на фактически извършените разходи и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши произтичащите промени по централния бюджет за 2021 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 43, ал. 3 и чл. 109, ал. 2 и 3 от Закона за публичните финанси във връзка с чл. 1, ал. 5, т. 3 и ал. 7 и чл. 78, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
§ 3. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на труда и социалната политика.
Министър-председател: Стефан Янев
и.д. Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов
5839