Министерски съвет
брой: 82, от дата 1.10.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.2


Постановление № 308 от 29 септември 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2021 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 308 ОТ 29 СЕПТЕМВРИ 2021 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи за издръжка по бюджета на Министерството на правосъдието за 2021 г. в размер до 8 426 800 лв., както следва:
1. по „Политика в областта на правосъдието“, бюджетна програма „Охрана на съдебната власт“ – 3 000 000 лв.;
2. по „Политика в областта на изпълнение на наказанията“, бюджетна програма „Затвори – изолация за правонарушителите“ – 5 426 800 лв.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи за 2021 г. по централния бюджет в частта за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19 и други по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1 да се увеличат утвърдените показатели по чл. 13, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
Чл. 3. Министърът на правосъдието да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на правосъдието за 2021 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния бюджет за 2021 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 43, ал. 3 и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси във връзка с чл. 1, ал. 5, т. 2 и ал. 7 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на правосъдието.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Стефан Янев
и.д. Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов
5826