Министерство на отбраната
брой: 83, от дата 5.10.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.81


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-5 от 2015 г. за условията, реда и нормите за осигуряване на безплатна храна и ободряващи напитки в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в мирно време

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-5 от 2015 г. за условията, реда и нормите за осигуряване на безплатна храна и ободряващи напитки в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в мирно време (обн., ДВ, бр. 30 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2016 г., бр. 85 от 2018 г., бр. 55 от 2019 г.; доп., бр. 40 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 1 думите „както и на българските граждани, сключили договори за обучение по чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България за времето на обучението им“ се заменят с „и на резервистите по чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България“.
§ 2. В чл. 2 ал. 4 се изменя така:
„(4) Командирите на Съвместното командване на силите, видовете въоръжени сили, Съвместното командване на специалните операции, Командването за логистична поддръжка, Командването за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана и ръководителите на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната определят начина на осигуряване на безплатна храна, добавки към нея и ободряващи напитки за подчинените им военни формирования/структури.“
§ 3. В чл. 10 ал. 1 се изменя така:
„(1) Зачисляването/отчисляването на/от безплатна храна, добавки към нея и/или ободряващи напитки в друго военно формирование/структура, където има организирано войсково хранене или хранене от външен изпълнител, се извършва с атестат форма ПД 242 по реда и условията на „Вътрешни правила за документиране на стопанските операции в Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната“, обявени с МЗ № ОХ-741 от 16.09.2020 г.“
§ 4. В чл. 16 се създава ал. 3:
„(3) При носене на дежурство в райони без водоснабдяване, с нарушено водоснабдяване или захранвани от водоизточници, несъответстващи на изискванията на Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, удостоверено от оторизиран орган, се осигурява и добавка минерална/трапезна вода по т. 10 от приложение № 13.“
§ 5. В чл. 19 се създава ал. 3:
„(3) На лицата от състава на декларираните военни формирования за участие в операции/мисии на НАТО и/или Европейския съюз, при активиране, се осигурява безплатна храна по приложение № 20 и добавка минерална/трапезна вода по т. 11 от приложение № 13.“
§ 6. Създава се чл. 19а:
„Чл. 19а. (1) На лицата, участващи в операции и/или задачи на територията на страната, разпоредени със заповед на министъра на отбраната, се осигурява безплатна храна по приложение № 2, като на правоимащите по чл. 11, ал. 1, т. 3 и 4 се осигурява безплатна храна по приложение № 3, съответно по приложение № 4.
(2) На лицата по ал. 1 се осигурява и добавка за утежнен енергоразход по приложение № 7, добавка минерална/трапезна вода по т. 12 от приложение № 13 и посуда за еднократна употреба по приложение № 17 (при необходимост).“
§ 7. Член 22 се изменя така:
„Чл. 22. В дните на полети – на летателния състав, участващ в летателната смяна за деня, както и в дните на участие в лагер-школа в Центъра за специална подготовка – Боровец, се осигурява безплатна храна по приложение № 4 и добавка за утежнен енергоразход по приложение № 7.“
§ 8. Член 24 се изменя така:
„Чл. 24. В дните на парашутни скокове – на парашутистите, участващи в изпълнението на парашутни скокове за деня, се осигурява безплатна храна по приложение № 2, добавка за утежнен енергоразход по приложение № 7, ободряващи напитки по приложение № 12 и добавка минерална/трапезна вода по т. 2, буква „к“ от приложение № 13.“
§ 9. Член 26 се изменя така:
„Чл. 26. В дните на водолазни спускания – на водолазите, участващи в изпълнението на водолазни спускания за деня, се осигурява безплатна храна по приложение № 3, добавка при водолазни спускания по приложение № 11, ободряващи напитки по приложение № 12 и добавка минерална/трапезна вода по т. 3 от приложение № 13.“
§ 10. Член 29 се изменя така:
„Чл. 29. (1) В дните на плаване или на щормова готовност – на екипажите на участващите в плаването (щормовата готовност) кораби се осигурява безплатна храна по приложение № 2 или приложение № 5, добавка по приложение № 10 и добавка минерална/трапезна вода по т. 2, буква „а“ от приложение № 13.
(2) При плаване за времето от 22.00 до 06.00 ч. на лицата по ал. 1 се осигурява и добавка за утежнен енергоразход по приложение № 7.
(3) На борда на корабите се осигурява запас по приложение № 5 за всеки един от екипажа на плавателното средство. Запасът се определя, заделя, използва и опреснява в срокове и по ред, указан от командирите на военни формирования.“
§ 11. Член 37б се изменя така:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Алинея 1 не се прилага за военнослужещи и цивилни служители, поставени под карантина в домашни условия и/или в лечебно заведение.“
§ 12. Член 42а се изменя така:
„Чл. 42а. На резервистите по чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (ЗРВСРБ) се осигурява безплатна храна по приложение № 1 за етапа на начална военна подготовка по чл. 59а, т. 1 от ЗРВСРБ.“
§ 13. В чл. 47 се създава ал. 3:
„(3) На лицата по ал. 2 се осигурява и добавка минерална/трапезна вода по т. 2, буква „р“ от приложение № 13.“
§ 14. Създава се чл. 48а:
„Чл. 48а. При изпълнението на дейности по чл. 16 – 48, с продължителност над 12 часа (занятия, учения, тренировки, лагери, носене на дежурства и други специфични дейности) на правоимащите лица, при опресняване на запасите се осигурява безплатна храна по приложение № 20.“
§ 15. В параграф 2 от преходните и заключителните разпоредби думите „чл. 59, ал. 3, т. 1, предл. 2“ се заменят с „чл. 59“.
§ 16. В приложение № 13 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 се създава буква „р“:
„р) на лицата, които обслужват болни от заразни и паразитни болести, включително туберкулоза.“
2. Създават се т. 10 – 12:
„10. На лицата, носещи дежурства в райони без водоснабдяване, с нарушено водоснабдяване или захранвани от водоизточници, несъответстващи на изискванията на Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, удостоверено от оторизиран орган, се осигурява минерална/трапезна вода, както следва:
– за дежурства с продължителност от 8 до 12 часа в денонощие: за периода от 1 януари до 31 декември – по 1,5 л минерална/трапезна вода на лице;
– за дежурство с продължителност 24 часа в денонощие: за периода от 1 октомври до 30 април – по 1,5 л минерална/трапезна вода на лице, а за периода от 1 май до 30 септември – по 3 л минерална/трапезна вода на лице.
11. На лицата от състава на декларираните военни формирования за участие в операции/мисии на НАТО и/или Европейския съюз, при активиране, се осигурява минерална/трапезна вода, както следва:
– за периода от 1 октомври до 30 април – по 1,5 л минерална/трапезна вода на лице на ден;
– за периода от 1 май до 30 септември – по 3 л минерална/трапезна вода на лице на ден.
12. На лицата, участващи в операции и/или задачи на територията на страната, разпоредени със заповед на министъра на отбраната, за времето на изпълнение на операцията и/или задачата се осигурява минерална/трапезна вода, както следва:
– за периода от 1 октомври до 30 април – по 1,5 л минерална/трапезна вода на лице на ден;
– за периода от 1 май до 30 септември – по 3 л минерална/трапезна вода на лице на ден.“
§ 17. Създава се приложение № 20 към чл. 19, ал. 3 и чл. 48а:
„Приложение № 20 към чл. 19, ал. 3 и чл. 48а
Препоръчителен състав на индивидуалните пакети за храна (за едно лице, за един храноден – закуска, обяд и вечеря)
Препоръчителен състав:
Сухар вакуумиран; вакуумирани, лиофилизирани и/или консервирани месни, месорастителни, рибни и/или растителни ястия; вакуумирани, лиофилизирани и/или консервирани плодове и зеленчуци, плодови и зеленчукови продукти и др.; вакуумирани и/или лиофилизирани млечни продукти; кафе, чай, захар, сол, сосове, подправки, дъвки и разтворими напитки в индивидуални и/или вакуумирани опаковки; вакуумирани ядки, сладкарски изделия, мултивитамини; средства за затопляне на храна.
Посуда за еднократна употреба (чаши, чинии, лъжици, вилици, ножове, салфетки (сухи и мокри), клечки за зъби, плик за битови отпадъци и др.).
Енергийна стойност: 17,57 – 19,25 Мдж (4200 – 4600 ккал).
Забележки:
1. Индивидуалният хранителен пакет осигурява храненето на един правоимащ за един храноден.
2. Индивидуалните хранителни пакети се планират и осигуряват в съответствие с индивидуалните особености на правоимащия състав и могат да съдържат различни менюта: вегетарианско меню, меню с телешко месо и/или риба, меню със свинско месо и/или риба, както и други менюта, съответстващи на енергийната стойност.
3. Индивидуалните хранителни пакети се комплектуват, заделят, използват и опресняват в срокове и по ред, указани от началника на отбраната.“
Заключителна разпоредба
§ 18. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“, с изключение на § 2, който влиза в сила от 1 септември 2021 г.
Министър: Георги Панайотов
5773