Министерство на околната среда и водите
брой: 82, от дата 1.10.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.39


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (обн., ДВ, бр. 51 от 2014 г.; изм., бр. 51 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 51 от 2019 г. и бр. 30 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 1, т. 5 думите „информационна система за отпадъци“ се заменят с „Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО) по чл. 48, ал. 8 ЗУО“.
§ 2. В чл. 8 ал. 5 се отменя.
§ 3. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Лицата по чл. 7 са длъжни да поискат заверяване на отчетната книга при подаване на работни листове и/или издаване, изменение и/или допълнение на разрешение по чл. 67 и регистрационен документ по чл. 78 от ЗУО при подаване на заявленията за търговци и/или брокери.“
2. В ал. 2 след думата „заверяват“ се добавя „чрез НИСО“.
3. Алинеи 4 и 5 се отменят.
4. В ал. 6 думите „информационната система“ се заменят с „НИСО“.
5. Алинея 7 се изменя така:
„(7) В случаите по чл. 36 ЗУО, както и след изтичане срока за утвърждаване на работни листа по реда на наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО лицата могат да водят отчетни книги, генерирани от НИСО на базата на подадените работни листове и/или заявления за издаване, изменение и/или допълнение на разрешение по чл. 67 и регистрационен документ по чл. 78 ЗУО и/или регистрационни форми за търговци и/или брокери, до произнасяне на компетентния орган.“
§ 4. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Отчетните книги по чл. 7 се попълват хронологично минимум веднъж месечно за всеки календарен месец до 15 дни след изтичането му, като всеки запис се отразява по дата.“
2. Алинея 2 изменя така:
„(2) В случай на необходимост от коригиране на данните, въведени в отчетните книги по чл. 7, се допуска извършване на корекция през текущия месец на вече въведени данни в отчетната книга за предходните 2 месеца. Корекцията се отразява на нов ред, като се попълват коректно всички нормативно изискуеми данни.“
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Отчетните книги по чл. 7, т. 2 за отпадъци с произход от общинските системи за събиране на смесени битови отпадъци с код 20 03 01 (смесени битови отпадъци) могат да се попълват веднъж месечно с един запис за общото количество транспортирани отпадъци по дати.“
4. Алинеи 5 – 7 се отменят.
5. Алинея 8 се изменя така:
„(8) В случай че третираните отпадъци са придобили статус „край на отпадъка“, в отчетните книги вместо код се записва „край на отпадъка“.“
§ 5. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. Отчетните книги по чл. 7 се водят по електронен път в НИСО, поддържана от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), при наличие на квалифициран електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 3 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ).“
§ 6. В чл. 16 ал. 2 се изменя така:
„(2) В случай на образуване на отпадъци от дейността на съоръжение/инсталация/площадка за третиране на отпадъци се предоставя годишен отчет по образец съгласно приложение № 9.“
§ 7. В чл. 17 ал. 2 се изменя така:
„(2) Лицата по ал. 1 не попълват годишен отчет по чл. 16, ал. 1 и в случай на образуване на отпадъци от дейността на съоръжение/инсталация/площадка за третиране на отпадъци попълват годишен отчет по чл. 13.“
§ 8. В чл. 22 се правят следните изменения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) В случаите, за които не се изисква нотификация за превози на отпадъци за или внос в Република България по Регламент (ЕО) № 1013/2006, се изпраща по електронна поща до РИОСВ по местоназначение на отпадъците не по-късно от един ден от деня на натоварване копие на попълнен формуляр по Приложение VII на Регламент (ЕО) № 1013/2006, подписан в поле 12 от лицата, уреждащи превози, или копие на попълнен формуляр по образец съгласно приложение № 52 от получателите на отпадъците.“
2. В ал. 5 думите „класифицирани с код В3010“ се заменят с „класифицирани с код В3011 или с код EU3011“, а думите „лицата по ал. 4 заедно с Приложение VII на Регламент (ЕО) № 1013/2006“ с „лицата, уреждащи превози“.
§ 9. Член 23 се изменя така:
„Чл. 23. (1) Годишни отчети по чл. 13 – 22 и чл. 22б за предходната календарна година се предоставят ежегодно до 10 март на текущата година чрез НИСО при наличие на квалифициран електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 3 от ЗЕДЕУУ.
(2) Годишни отчети по чл. 22а за предходната календарна година се предоставят ежегодно до 31 март на текущата година чрез НИСО при наличие на квалифициран електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 3 от ЗЕДЕУУ.
(3) Годишни отчети се предоставят от лице, което се идентифицира с електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 3 ЗЕДЕУУ и въз основа на електронен образ на изрично заявление и електронен образ на пълномощно от задълженото лице, подадено до изпълнителния директор на ИАОС за предоставяне на годишните отчети.
(4) В случай на необходимост от коригиране на информацията от годишните отчети по ал. 1 се предоставя коригиран годишен отчет чрез НИСО в срок до 31 март на годината, следваща отчетната година.
(5) След изтичане на срока по ал. 4 лицата не могат да извършват промяна на предоставените данни.“
§ 10. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 става основен текст и в нея в т. 1 се създават букви „е“ и „ж“:
„е) обувки и текстил;
ж) опаковани стоки.“
2. Алинеи 2 и 3 се отменят.
§ 11. В чл. 25, ал. 1 в основния текст думите „по чл. 24, ал. 1, т. 1 и 4“ се заменят с „по чл. 24, т. 1, 4 и 5“.
§ 12. В чл. 27 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „интернет страницата на ИАОС“ се заменят с „директора на РИОСВ, на чиято територия е седалището на лицето“.
2. В ал. 3 думите „изпълнителният директор на ИАОС“ се заменят с „директорът на РИОСВ, на чиято територия е седалището на лицето“.
3. Алинея 5 се отменя.
4. В ал. 6 думите „изпълнителния директор на ИАОС“ се заменят с „директора на РИОСВ, на чиято територия е седалището на лицето“.
5. В ал. 7 думите „изпълнителния директор на ИАОС“ се заменят с „директора на РИОСВ, на чиято територия е седалището на лицето“.
§ 13. Член 28 се отменя.
§ 14. В чл. 29 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Публичните регистри по чл. 24 се водят и поддържат в НИСО.“
2. В ал. 2 думите „от чл. 45, ал. 2 – 6 ЗУО“ се заменят с „от чл. 45, ал. 2 – 9 и 11 ЗУО“.
§ 15. Наименованието на глава четвърта се изменя така: „Национална информационна система „Отпадъци“.
§ 16. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
1. В основния текст думите „Информационната система“ се заменят с „Националната информационна система „Отпадъци“.
2. Създават се т. 4 – 7:
„4. подаване на заявление за издаване, изменение и/или допълнение или прекратяване на документи за извършване на дейности с отпадъци по реда на чл. 67 и 78 ЗУО;
5. подаване за утвърждаване или прекратяване на действието на работен лист за класификация на отпадъците по приложение № 5 от Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66 от 8.08.2014 г.);
6. регистриране на задължените лица в регистъра на производителите на отпадъци, които са престанали да бъдат отпадъци;
7. регистриране на лицата, извършващи дейности като търговец или като брокер на отпадъци.“
§ 17. Член 31 се изменя така:
„Чл. 31. (1) За достъп до НИСО потребителите извършват регистрация, като попълват и предоставят регистрационни образци по електронен път при наличие на квалифициран електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 3 от ЗЕДЕУУ.
(2) За приемане или отказ за регистрация на потребител информационната система визуализира съобщение.“
§ 18. Член 32 се изменя така:
„Чл. 32. (1) Регистрацията, изменението и/или допълнението или прекратяването на регистрация в публичните регистри по чл. 45, ал. 1, т. 2, 3, 4, 5, 12 и 13 се извършва след подаване на заявление от задълженото лице съгласно реда, сроковете и образците, определени в наредбите по чл. 13, ал. 1 ЗУО, наредбата по чл. 59 ЗУО и тази наредба.
(2) Регистрацията, изменението и/или допълнението или прекратяването на регистрация в публичния регистър по чл. 45, ал. 1, т. 6 ЗУО се извършва след подаване на заявление от задълженото лице съгласно реда, сроковете и образците, определени в чл. 104 ЗУО и тази наредба.
(3) Регистрацията в публичния регистър по чл. 45, ал. 1, т. 10 ЗУО се извършва след подаване на заявление от задълженото лице съгласно реда, сроковете и образците, определени в ЗУО и тази наредба.
(4) Подаването на заявления за издаване, изменение и/или допълнение или прекратяване действието на документи за извършване на дейности с отпадъци се извършва съгласно реда, сроковете и образците, определени в чл. 67 и 78 ЗУО.
(5) Подаването на работни листа за утвърждаване, изменение и/или допълнение или прекратяване на действието им се извършва съгласно реда, сроковете и образците, определени в наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО.
(6) Воденето на отчетност и предоставянето на информация се извършва съгласно реда, сроковете и образците, определени с тази наредба.
(7) След изтичане на срока за издаване, изменение и/или допълнение на документи за извършване на дейности с отпадъци, определени в чл. 67 и 78 ЗУО, НИСО предоставя възможност на задълженото лице за водене на отчетност и предоставяне на информация съгласно реда, сроковете и образците по тази наредба.
(8) След изтичане на срока за утвърждаване или актуализиране на работни листа, определени в наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО, НИСО предоставя възможност на задълженото лице за водене на отчетност и предоставяне на информация съгласно тази наредба.“
§ 19. В чл. 33 се правят следните изменения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. подаване на заявление за утвърждаване, актуализация или прекратяване на действието на работен лист;“.
2. Точка 6 се изменя така:
„6. подаване на заявление за издаване, изменение и/или допълнение или прекратяване на действието на документи за извършване на дейности с отпадъци по реда на чл. 67 и 78 ЗУО.“
§ 20. В чл. 34 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „което се изпраща и по електронна поща на адреса, посочен в регистрационния образец или регистрационната форма“ се заличават.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) След изтичане на нормативните срокове за предоставяне на информация задължените лица не могат да извършват промяна на предоставените данни.“
§ 21. В преходните и заключителните разпоредби § 5 – § 10 се отменят.
§ 22. Приложение № 2 към чл. 7, т. 2 и 3 се изменя така:
„Приложение № 2 към чл. 7, т. 2 и 3
§ 23. Приложение № 4 към чл. 7, т. 5 и 8 се изменя така:
„Приложение № 4 към чл. 7, т. 5 и 8
§ 24. Приложение № 6 към чл. 7, т. 7 и 8 се изменя така:
„Приложение № 6 към чл. 7, т. 7 и 8
§ 25. Приложение № 11 към чл. 14, т. 2 се изменя така:
„Приложение № 11 към чл. 14, т. 2
§ 26. Приложение № 18 към чл. 16, ал. 1, 6 и 9 се изменя така:
„Приложение № 18 към чл. 16, ал. 1, 6 и 9
§ 27. Приложение № 19в към чл. 16, ал. 3, т. 3 се изменя така:
„Приложение № 19в към чл. 16, ал. 3, т. 3
§ 28. Приложение № 20 към чл. 18, ал. 1 и 3 се изменя така:
„Приложение № 20 към чл. 18, ал. 1 и 3
§ 29. Приложение № 21 към чл. 16, ал. 5 се изменя така:
„Приложение № 21 към чл. 16, ал. 5
§ 30. Приложение № 34 към чл. 21, ал. 1 и 2 се изменя така:
„Приложение № 34 към чл. 21, ал. 1 и 2
§ 31. Приложение № 35 към чл. 22, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 35 към чл. 22, ал. 1
§ 32. Приложение № 36 към чл. 22, ал. 2 се изменя така:
„Приложение № 36 към чл. 22, ал. 2
§ 33. Създава се приложение № 52 към чл. 22, ал. 4:
„Приложение № 52 към чл. 22, ал. 4
Преходни и заключителни разпоредби
§ 34. Наредбата влиза в сила в деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
§ 35. Разпоредбите на § 5 и 8 влизат в сила от 1 октомври 2021 г.
§ 36. Разпоредбите на § 22 – 25, § 28, 30, 31 и 32 влизат в сила от 1 януари 2022 г.
Министър: Асен Личев
5737