Народно събрание
брой: 80, от дата 24.9.2021 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.7


Закон за ратифициране на Споразумението за препродажба на ваксини от и между Република България и Кралство Норвегия относно препродажба на дози ваксини на Moderna Switzerland GmbH срещу Covid-19

 

УКАЗ № 252
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Споразумението за препродажба на ваксини от и между Република България и Кралство Норвегия относно препродажба на дози ваксини на Moderna Switzerland GmbH срещу Covid-19, приет от 46-ото Народно събрание на 15 септември 2021 г.
Издаден в София на 20 септември 2021 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Янаки Стоилов
ЗАКОН
за ратифициране на Споразумението за препродажба на ваксини от и между Република България и Кралство Норвегия относно препродажба на дози ваксини на Moderna Switzerland GmbH срещу Covid-19
Чл. 1. Ратифицира Споразумението за препродажба на ваксини от и между Република България и Кралство Норвегия относно препродажба на дози ваксини на Moderna Switzerland GmbH срещу Covid-19, подписано от Република България и Кралство Норвегия на 19 август 2021 г.
Чл. 2. Разпорежда на основание чл. 25, ал. 2 от Закона за международните договори на Република България споразумението по чл. 1 да не се обнародва в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 46-ото Народно събрание на 15 септември 2021 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Ива Митева
5619