Народно събрание
брой: 77, от дата 16.9.2021 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.9


Закон за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г.

 

 
УКАЗ № 242
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г., приет от 46-ото Народно събрание на 10 септември 2021 г.
Издаден в София на 14 септември 2021 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Янаки Стоилов
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. (ДВ, бр. 103 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди таблицата числото „5 341 312,9“ се заменя с „5 446 312,9“;
б) таблицата се изменя така:

№ по ред
Показатели
Сума
(в хил. лв.)
1
2
3
I.
ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
5 446 312,9
1.
Здравноосигурителни приходи
5 105 415,1
1.1.
Здравноосигурителни вноски
3 325 304,1
1.2.
Трансфери за здравно осигуряване
1 780 111,0
2.
Неданъчни приходи
20 497,8
3.
Получени трансфери от Министерството на здравеопазването за:
83 400,0
3.1.
Лекарствени продукти – ваксини и дейности по прилагането им по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето
6 576,0
3.2.
Дейности за здравнонеосигурени лица, включващи: интензивно лечение, комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при пациенти с психиатрични заболявания и комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при пациенти с кожно-венерически заболявания по чл. 82, ал. 1, т. 1а, 3а и 6б от Закона за здравето
2 109,0
3.3.
Дейности за здравнонеосигурени жени по чл. 82, ал. 1, т. 2 от Закона за здравето
6 680,0
3.4.
Суми по чл. 37, ал. 6 от Закона за здравното осигуряване
16 035,0
3.5.
Дейности във връзка с лечение на лица до 18-годишна възраст по чл. 82, ал. 1а, 3 и 6 от Закона за здравето
12 000,0
3.6.
Дейности във връзка с лечение на лица над 18-годишна възраст по чл. 82, ал. 1а и 6 от Закона за здравето
2 000,0
3.7.
Медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване
38 000,0
4.
Трансфери от централния бюджет по чл. 5
237 000,0

2. В ал. 2:
а) в текста преди таблицата числото „5 341 312,9“ се заменя с „5 446 312,9“;
б) таблицата се изменя така:

по ред
Показатели
Сума
(в хил. лв.)
1
2
3
II.
РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
5 446 312,9
1.
Разходи
5 446 312,9
1.1.
Текущи разходи
5 288 150,5
1.1.1.
Разходи за персонал
56 051,1
1.1.2.
Издръжка на административните дейности
30 640,0
1.1.3.
Здравноосигурителни плащания
5 118 059,4
1.1.3.1.
здравноосигурителни плащания за първична извънболнична медицинска помощ
268 710,9
1.1.3.2.
здравноосигурителни плащания за специализирана извънболнична медицинска помощ (включително за комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение)
285 229,0
1.1.3.3.
здравноосигурителни плащания за дентална помощ
215 386,0
1.1.3.4.
здравноосигурителни плащания за медико-диагностична дейност
117 286,0
1.1.3.5.
здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната, за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания и лекарствени продукти при животозастрашава-щи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии, включени в пакета здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, и прилагани в условията на болничната медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги
1 357 000,0
1.1.3.5.1.
в т.ч. за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната
801 000,0
1.1.3.5.1.1.
в т.ч. лекарствени продукти за домашно лечение на територията на страната, назначени с протокол, за които се извършва експертиза
478 000,0
1.1.3.5.1.2.
в т.ч. лекарствени продукти за домашно лечение на територията на страната извън тези по т. 1.1.3.5.1.1, медицински изделия и диетични храни в извънболничната помощ
323 000,0
1.1.3.5.2.
в т.ч. за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания и лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии, включени в пакета здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, и прилагани в условията на болнична медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги
556 000,0
1.1.3.6.
здравноосигурителни плащания за медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ
115 982,0
1.1.3.7.
здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ
2 659 465,5
1.1.3.8.
други здравноосигурителни плащания
85 000,0
1.1.3.8.1.
в т.ч. за медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност
85 000,0
1.1.3.9.
здравноосигурителни плащания за поставяне на ваксини срещу COVID-19 за здравноосигурени лица
14 000,0
1.1.4.
Плащания от трансфери от Министерството на здравеопазването по ал. 1, ред 3 за:
83 400,0
1.1.4.1.
лекарствени продукти – ваксини и дейности по прилагането им по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето
6 576,0
1.1.4.2.
дейности за здравнонеосигурени лица, включващи: интензивно лечение, комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при пациенти с психиатрични заболявания и комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при пациенти с кожно-венерически заболявания по чл. 82, ал. 1, т. 1а, 3а и 6б от Закона за здравето
2 109,0
1.1.4.3.
дейности за здравнонеосигурени жени по чл. 82, ал. 1, т. 2 от Закона за здравето
6 680,0
1.1.4.4.
суми по чл. 37, ал. 6 от Закона за здравното осигуряване
16 035,0
1.1.4.5.
дейности във връзка с лечение на лица до 18-годишна възраст по чл. 82, ал. 1а, 3 и 6 от Закона за здравето
12 000,0
1.1.4.6.
дейности във връзка с лечение на лица над 18-годишна възраст по чл. 82, ал. 1а и 6 от Закона за здравето
2 000,0
1.1.4.7.
медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване
38 000,0
1.2.
Придобиване на нефинансови активи
5 000,0
1.3.
Резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи
153 162,4
1.3.1.
в т.ч. за здравноосигурителни плащания за първична извънболнична медицинска помощ
15 000,0
1.3.2.
в т.ч. за здравноосигурителни плащания за специализирана извънболнична медицинска помощ
22 000,0
1.3.3.
в т.ч. за здравноосигурителни плащания за медико-диагностична дейност
15 000,0
1.3.4.
в т.ч. за здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ
40 000,0
1.3.5.
в т.ч. за лекарствени продукти за домашно лечение на територията на страната, назначени с протокол, за които се извършва експертиза
13 000,0
1.3.6.
в т.ч. за лекарствени продукти за домашно лечение на територията на страната извън тези по т. 1.1.3.5.1.1, медицински изделия и диетични храни в извънболничната помощ
9 000,0
1.3.7.
в т.ч. за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания и лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии, включени в пакета здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, и прилагани в условията на болнична медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги
15 000,0
1.3.8.
в т.ч. за здравноосигурителни плащания за здравни грижи съгласно § 8, ал. 2
20 000,0
1.3.9.
в т.ч. за здравноосигурителни плащания за медицинско изделие „тотална зъбна протеза“
2 000,0

§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) създава се нова т. 2:
„2. на магистър-фармацевти, които работят в аптека по чл. 222, ал. 4, т. 1 и 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина – в размер на 600 лв.;“
б) досегашните т. 2 и 3 стават съответно т. 3 и 4.
2. В ал. 2 след думите „т. 1“ се добавя „и 2“ и след думата „лекари“ се добавя „и на магистър-фармацевти“.
§ 3. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 8 се създава ал. 3:
„(3) От средствата по чл. 1, ал. 2, ред 1.3. „Резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи“ и в изпълнение на ал. 1 и 2 се определят 2 500 хил. лв. за изпълнение на дейността по здравни грижи, осъществявана в дома от медицински сестри, акушерки или лекарски асистенти.“
2. В § 12 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) Националната здравноосигурителна каса заплаща стойността на помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия за хората с увреждания до 31 декември 2021 г., при досегашните условия и ред до размерите, определени към 31 декември 2019 г.
(2) Националната здравноосигурителна каса заплаща до 31 декември 2021 г. средствата за предоставените на хората с увреждания помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия или за техния ремонт при досегашните условия и ред.“
Заключителна разпоредба
§ 4. Параграф 2 влиза в сила от 1 октомври 2021 г.
Законът е приет от 46-ото Народно събрание на 10 септември 2021 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Ива Митева
5528