Народно събрание
брой: 77, от дата 16.9.2021 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Закон за ратифициране на Договор за дарение SANTE/2020/C3/082-DC-BG на комплекти за тест за антиген „всичко в едно“ за диагностика на COVID-19 на Република България от Европейската комисия и втори Договор за дарение SANTE/2020/C3/082-DC-BG на комплекти за тест за антиген „всичко в едно“ за диагностика на COVID-19 на Република България от Европейската комисия

 

УКАЗ № 233
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Договор за дарение SANTE/2020/C3/082-DC-BG на комплекти за тест за антиген „всичко в едно“ за диагностика на COVID-19 на Република България от Европейската комисия и втори Договор за дарение SANTE/2020/C3/082-DC-BG на комплекти за тест за антиген „всичко в едно“ за диагностика на COVID-19 на Република България от Европейската комисия, приет от 46-ото Народно събрание на 7 септември 2021 г.
Издаден в София на 10 септември 2021 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Янаки Стоилов
ЗАКОН
за ратифициране на Договор за дарение SANTE/2020/C3/082-DC-BG на комплекти за тест за антиген „всичко в едно“ за диагностика на COVID-19 на Република България от Европейската комисия и втори Договор за дарение SANTE/2020/C3/082-DC-BG на комплекти за тест за антиген „всичко в едно“ за диагностика на COVID-19 на Република България от Европейската комисия
Чл. 1. Ратифицира Договор за дарение SANTE/2020/C3/082-DC-BG на комплекти за тест за антиген „всичко в едно“ за диагностика на COVID-19 на Република България от Европейската комисия, подписан на 24 март 2021 г. и на 26 март 2021 г.
Чл. 2. Ратифицира втори Договор за дарение SANTE/2020/C3/082-DC-BG на комплекти за тест за антиген „всичко в едно“ за диагностика на COVID-19 на Република България от Европейската комисия, подписан на 7 април 2021 г. и на 9 април 2021 г.
Чл. 3. Приложение I към договора по чл. 1 (специфична/чувствителна информация) и приложение I към договора по чл. 2 (специфична/чувствителна информация) да не се обнародват в „Държавен вестник“.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 46-ото Народно събрание на 7 септември 2021 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Ива Митева
5404