Министерство на здравеопазването
брой: 71, от дата 27.8.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.6


Наредба за допълнение на Наредба № 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения, и за критериите и реда за субсидиране на лечебни заведения

 

Наредба за допълнение на Наредба № 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения, и за критериите и реда за субсидиране на лечебни заведения (oбн., ДВ, бр. 29 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 50 от 2019 г. и бр. 83 от 2020 г.)
§ 1. Създава се чл. 47в:
„Чл. 47в. (1) Министерството на здравеопазването може да субсидира лечебните заведения по чл. 47а за поддържане на резерв от лекарствени продукти, включени в списъка по чл. 262, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, необходими при лечението на заразната болест, причинила епидемичното разпространение, за преодоляване на възникнала липса или недостиг от такива продукти.
(2) Създаването на резерв и лекарствените продукти, включени в него, се определят със заповед на министъра на здравеопазването по предложение на експертните съвети по чл. 6а, ал. 1, т. 1 от Закона за здравето.
(3) Контролът по разходването на лекарствените продукти по ал. 1 се осъществява при условия и ред, определени в заповедта по ал. 2.
(4) Стойността по ал. 1 се определя на база шестмесечен разход за лекарствените продукти, предназначени за лечение на COVID-19, които са включени в резерва.“
§ 2. В приложение № 1 към чл. 15, ал. 2, чл. 40, ал. 1, чл. 47, ал. 2 и чл. 47б, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Заглавието на приложението се изменя така:
„Приложение № 1 към чл. 15, ал. 2, чл. 40, ал. 1, чл. 47, ал. 2, чл. 47б, ал. 2 и чл. 47в, ал. 4“.
2. В т. 7а се създава буква „В“:
„В. Общата прогнозна стойност на включените лекарствени продукти по чл. 47в, ал. 1 се изчислява по цените, публикувани в списъка по чл. 262, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, като количествата се формират в съответствие със заявените от лечебните заведения количества, изчислени за шестмесечен период по процедурата за „Сключване на Рамкови споразумения за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2023 г., чрез Електронната система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България“.“
Министър: Стойчо Кацаров
5083