Президент на Републиката
брой: 66, от дата 10.8.2021 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.2


Указ № 194 за освобождаване на Иван Стоянов Сираков от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Австрия

 

УКАЗ № 194
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Освобождавам Иван Стоянов Сираков от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Австрия.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 4 август 2021 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Министър-председател: Стефан Янев
Подпечатан с държавния печат.
4866