Министерски съвет
брой: 67, от дата 13.8.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.131


Решение № 588 от 6 август 2021 г. за изменение на списъците на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

 

РЕШЕНИЕ № 588 ОТ 6 АВГУСТ 2021 Г.
за изменение на списъците на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
На основание чл. 10, ал. 3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
І. В Списъка на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна съгласно приложение № 2 към т. 2 от Решение № 122 на Министерския съвет от 2007 г. за приемане на Списък на защитените зони за опазване на дивите птици и на Списък на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 21 от 2007 г.), допълнен с Решение № 661 на Министерския съвет от 2007 г. за приемане на Списък на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 85 от 2007 г.) и Решение № 802 на Министерския съвет от 2007 г. за приемане на Списък на защитени зони за опазване на дивите птици и на Списък на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 107 от 2007 г.), изменени и допълнени с Решение № 52 на Министерския съвет от 2008 г. (ДВ, бр. 14 от 2008 г.), Решение № 811 на Министерския съвет от 2010 г. за изменение и допълнение на списъци на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и за приемане на Списък на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 96 от 2010 г.), Решение № 335 на Министерския съвет от 2011 г. за изменение на списъците на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и на защитени зони за опазване на дивите птици и за приемане на Списък на защитени зони за опазване на дивите птици (ДВ, бр. 41 от 2011 г.), Решение № 660 на Министерския съвет от 2013 г. за изменение на списъци на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и за приемане на Списък на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 97 от 2013 г.), Решение № 223 на Министерския съвет от 2014 г. за изменение на списъците на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и за приемане на Списък на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 37 от 2014 г.), Решение № 598 на Министерския съвет от 2016 г. за изменение на списъците на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 59 от 2016 г.), Решение № 177 на Министерския съвет от 2019 г. за приемане на Списък на защитени зони за опазване на дивите птици и на Списък на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 29 от 2019 г.), Решение № 615 на Министерския съвет от 2020 г. (ДВ, бр. 79 от 2020 г.) и с Решение № 564 на Министерския съвет от 2021 г., се правят следните изменения:
1. Пореден номер 12 с код BG0000141 се изменя така:

12.
BG0000141
река Камчия
ВАРНА
ДОЛНИ ЧИФЛИК
159,36
159,36
0,00
ДЪЛГОПОЛ

2. Пореден номер 13 с код BG0000143 се изменя така:

13.
BG0000143
Караагач
БУРГАС
ЦАРЕВО
68,83
68,83
0,00
ПРИМОРСКО

3. Пореден номер 61 с код BG0000279 се изменя така:

61.
BG0000279
Стара река
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ЗЛАТАРИЦА
334,81
334,81
0,00
ЛЯСКОВЕЦ
СТРАЖИЦА
ТЪРГОВИЩЕ
АНТОНОВО
СЛИВЕН
КОТЕЛ

4. Пореден номер 62 с код BG0000280 се изменя така:

62.
BG0000280
Златаришка река
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ЕЛЕНА
192,91
192,91
0,00
ЗЛАТАРИЦА
ЛЯСКОВЕЦ

5. Пореден номер 63 с код BG0000281 се изменя така:

63.
BG0000281
река Белица
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
364,17
364,17
0,00
ГАБРОВО
ТРЯВНА

6. Пореден номер 64 с код BG0000282 се изменя така:

64.
BG0000282
Дряновска река
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
197,12
197,12
0,00
ГАБРОВО
ДРЯНОВО
ТРЯВНА

7. Пореден номер 65 с код BG0000287 се изменя така:

65.
BG0000287
Меричлерска река
СТАРА ЗАГОРА
ЧИРПАН
397,29
397,29
0,00
ХАСКОВО
ДИМИТРОВГРАД

8. Пореден номер 68 с код BG0000294 се изменя така:

68.
BG0000294
Кършалево
КЮСТЕНДИЛ
КЮСТЕНДИЛ
6313,47
6313,47
0,00

9. Пореден номер 70 с код BG0000298 се изменя така:

70.
BG0000298
Конявска планина
КЮСТЕНДИЛ
БОБОВ ДОЛ
9686,39
9686,39
0,00
КЮСТЕНДИЛ
ПЕРНИК
РАДОМИР

10. Пореден номер 92 с код BG0000425 се изменя така:

92.
BG0000425
река Съзлийка
СТАРА ЗАГОРА
ГЪЛЪБОВО
1014,00
1014,00
0,00
РАДНЕВО
СТАРА ЗАГОРА
ХАСКОВО
СИМЕОНОВГРАД

11. Пореден номер 93 с код BG0000426 се изменя така:

93.
BG0000426
река Луда Яна
ПАЗАРДЖИК
ПАЗАРДЖИК
453,84
453,84
0,00
ПАНАГЮРИЩЕ
СТРЕЛЧА

12. Пореден номер 94 с код BG0000427 се изменя така:

94.
BG0000427
река Овчарица
СЛИВЕН
НОВА ЗАГОРА
727,70
727,70
0,00
СТАРА ЗАГОРА
ГЪЛЪБОВО
РАДНЕВО
ЯМБОЛ
„ТУНДЖА“

13. Пореден номер 96 с код BG0000432 се изменя така:

96.
BG0000432
Голяма река
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
СТРАЖИЦА
7575,40
7575,40
0,00
ТЪРГОВИЩЕ
АНТОНОВО
ПОПОВО

14. Пореден номер 97 с код BG0000434 се изменя така:

97.
BG0000434
Банска река
ХАСКОВО
ДИМИТРОВГРАД
80,72
80,72
0,00
ХАСКОВО

15. Пореден номер 98 с код BG0000435 се изменя така:

98.
BG0000435
река Каялийка
ПЛОВДИВ
ПЪРВОМАЙ
73,67
73,67
0,00
ХАСКОВО
ДИМИТРОВГРАД

16. Пореден номер 99 с код BG0000436 се изменя така:

99.
BG0000436
река Мечка
ПЛОВДИВ
АСЕНОВГРАД
3248,70
3248,70
0,00
ПЪРВОМАЙ

17. Пореден номер 100 с код BG0000437 се изменя така:

100.
BG0000437
река Черкезица
ПЛОВДИВ
АСЕНОВГРАД
141,43
141,43
0,00
САДОВО

18. Пореден номер 101 с код BG0000438 се изменя така:

101.
BG0000438
река Чинардере
ПЛОВДИВ
АСЕНОВГРАД
1150,51
1150,51
0,00
ПЪРВОМАЙ

19. Пореден номер 102 с код BG0000440 се изменя така:

102.
BG0000440
река Соколица
СТАРА ЗАГОРА
ГЪЛЪБОВО
142,41
142,41
0,00
ХАСКОВО
ТОПОЛОВГРАД

20. Пореден номер 103 с код BG0000441 се изменя така:

103.
BG0000441
река Блатница
СЛИВЕН
НОВА ЗАГОРА
1023,96
1023,96
0,00
СЛИВЕН
СТАРА ЗАГОРА
РАДНЕВО

21. Пореден номер 104 с код BG0000442 се изменя така:

104.
BG0000442
река Мартинка
СТАРА ЗАГОРА
СТАРА ЗАГОРА
739,66
739,66
0,00
ЧИРПАН
ОПАН
ХАСКОВО
ДИМИТРОВГРАД

22. Пореден номер 105 с код BG0000443 се изменя така:

105.
BG0000443
река Омуровска
ПЛОВДИВ
БРЕЗОВО
819,11
819,11
0,00
ПЪРВОМАЙ
СТАРА ЗАГОРА
БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

23. Пореден номер 106 с код BG0000444 се изменя така:

106.
BG0000444
река Пясъчник
ПЛОВДИВ
„МАРИЦА“
1412,75
1412,75
0,00
ПЛОВДИВ
СЪЕДИНЕНИЕ
ХИСАРЯ

24. Пореден номер 107 с код BG0000487 се изменя така:

107.
BG0000487
Божите мостове
ВРАЦА
ВРАЦА
47,45
47,45
0,00

25. Пореден номер 114 с код BG0000501 се изменя така:

114.
BG0000501
Голяма Камчия
ВАРНА
ДЪЛГОПОЛ
588,17
588,17
0,00
ШУМЕН
ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
ВЪРБИЦА
СМЯДОВО
ШУМЕН

26. Пореден номер 115 с код BG0000503 се изменя така:

115.
BG0000503
река Лом
ВИДИН
РУЖИНЦИ
1722,71
1722,71
0,00
МОНТАНА
БРУСАРЦИ
ЛОМ
МЕДКОВЕЦ

27. Пореден номер 117 с код BG0000508 се изменя така:

117.
BG0000508
река Скът
ВРАЦА
БЯЛА СЛАТИНА
399,50
399,50
0,00
МИЗИЯ

28. Пореден номер 118 с код BG0000509 се изменя така:

118.
BG0000509
Цибрица
МОНТАНА
ВЪЛЧЕДРЪМ
887,61
887,61
0,00
ЯКИМОВО

29. Пореден номер 120 с код BG0000516 се изменя така:

120.
BG0000516
Черната могила
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
СВИЩОВ
11,66
11,66
0,00

30. Пореден номер 122 с код BG0000518 се изменя така:
 

122.
BG0000518
Въртопски дол
ВИДИН
ВИДИН
1018,85
1018,85
0,00
ДИМОВО

31. Пореден номер 128 с код BG0000525 се изменя така:

128.
BG0000525
Тимок
ВИДИН
БРЕГОВО
457,65
457,65
0,00
НОВО СЕЛО

32. Пореден номер 137 с код BG0000539 се заличава.
33. Пореден номер 147 с код BG0000578 се изменя така:

147.
BG0000578
река Марица
ПАЗАРДЖИК
БЕЛОВО
14467,17
14467,17
0,00
ПАЗАРДЖИК
СЕПТЕМВРИ
ПЛОВДИВ
„МАРИЦА“
ПЛОВДИВ
ПЪРВОМАЙ
РАКОВСКИ
„РОДОПИ“
САДОВО
СТАМБОЛИЙСКИ
СТАРА ЗАГОРА
БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
ЧИРПАН
ХАСКОВО
ДИМИТРОВГРАД
ЛЮБИМЕЦ
СВИЛЕНГРАД
СИМЕОНОВГРАД
ХАРМАНЛИ
ХАСКОВО

34. Пореден номер 153 с код BG0000601 се изменя така:

153.
BG0000601
Каленска пещера
ВРАЦА
МЕЗДРА
378,50
378,50
0,00
ВРАЦА

35. Пореден номер 161 с код BG0000612 се изменя така:

161.
BG0000612
река Блягорница
СЛИВЕН
ТВЪРДИЦА
1556,72
1556,72
0,00

36. Пореден номер 162 с код BG0000613 се изменя така:

162.
BG0000613
река Искър
ПЛЕВЕН
КНЕЖА
9675,37
9675,37
0,00
ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ
ИСКЪР
ЧЕРВЕН БРЯГ
ГУЛЯНЦИ

37. Пореден номер 163 с код BG0000614 се изменя така:

163.
BG0000614
река Огоста
ВРАЦА
КОЗЛОДУЙ
1391,43
1391,43
0,00
МИЗИЯ
ОРЯХОВО

38. Пореден номер 170 с код BG0001007 се изменя така:

170.
BG0001007
Странджа
БУРГАС
МАЛКО ТЪРНОВО
153529,61
153529,61
0,00
ЦАРЕВО
СРЕДЕЦ
ПРИМОРСКО

39. Пореден номер 179 с код BG0001307 се изменя така:

179.
BG0001307
Плана
СОФИЯ (СТОЛИЦА)
СТОЛИЧНА
2805,79
2805,79
0,00
СОФИЯ
САМОКОВ

II. В Списъка на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна съгласно приложението към т. 1 от Решение № 661 на Министерския съвет от 2007 г. за приемане на Списък на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, изменено и допълнено с Решение № 52 на Министерския съвет от 2008 г., Решение № 811 на Министерския съвет от 2010 г. за изменение и допълнение на списъци на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и за приемане на Списък на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и с Решение № 615 на Министерския съвет от 2020 г., се правят следните изменения:
1. Пореден номер 14 с код BG0000313 се изменя така:

14.
BG0000313
Руй
ПЕРНИК
ТРЪН
6170,09
6170,09
0,00

2. Пореден номер 19 с код BG0001013 се изменя така:

19.
BG0001013
Скрино
КЮСТЕНДИЛ
БОБОВ ДОЛ
12570,77
12570,77
0,00
НЕВЕСТИНО
КОЧЕРИНОВО
БОБОШЕВО
БЛАГОЕВГРАД
БЛАГОЕВГРАД

III. В Списъка на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна съгласно приложение № 2 към т. 2 от Решение № 802 на Министерския съвет от 2007 г. за приемане на Списък на защитени зони за опазване на дивите птици и на Списък на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, изменено и допълнено с Решение № 52 на Министерския съвет от 2008 г., Решение № 811 на Министерския съвет от 2010 г. за изменение и допълнение на списъци на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и за приемане на Списък на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, Решение № 660 на Министерския съвет от 2013 г. за изменение на списъци на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и за приемане на Списък на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, Решение № 223 на Министерския съвет от 2014 г. за изменение на списъците на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и за приемане на Списък на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, Решение № 615 на Министерския съвет от 2020 г. и с Решение № 564 на Министерския съвет от 2021 г. (ДВ, бр. 64 от 2021 г.), се правят следните изменения:
1. Пореден номер 8 с код BG0000220 се изменя така:

8.
BG0000220
Долна Места
Благоевград
Сатовча
9585,61
9585,61
0,00
Хаджидимово

2. Пореден номер 11 с код BG0000617 се изменя така:

11.
BG0000617
река Палакария
София
Самоков
3054,36
3054,36
0,00

IV. В Списъка на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна съгласно приложението към т. IV от Решение № 811 на Министерския съвет от 2010 г. за изменение и допълнение на списъци на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и за приемане на Списък на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, изменено с Решение № 615 на Министерския съвет от 2020 г., пореден номер 3 с код BG0000631 се изменя така:

3.
BG0000631
Ново село
Видин
Брегово
814,01
814,01
0,00
Ново село

V. Окончателните площи на защитените зони се определят в заповедите им за обявяване, като се изчисляват чрез координатите на точките, формиращи границите им, определени в приетата и дефинирана за страната геодезическа система.
Министър-председател: Стефан Янев
и.д. Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов
4858