Президент на Републиката
брой: 65, от дата 6.8.2021 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.31


Указ № 186 за назначаване на Божидара Николова Сърчаджиева – извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федеративна република Бразилия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Перу със седалище в гр. Бразилия, Федеративна република Бразилия

 

УКАЗ № 186
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Божидара Николова Сърчаджиева – извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федеративна република Бразилия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Перу със седалище в гр. Бразилия, Федеративна република Бразилия.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 28 юли 2021 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Министър-председател: Стефан Янев
Подпечатан с държавния печат.
4754