Министерски съвет
брой: 64, от дата 3.8.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.31


Решение № 564 от 30 юли 2021 г. за изменение на списъците на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

 

РЕШЕНИЕ № 564 ОТ 30 ЮЛИ 2021 Г.
за изменение на списъците на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
На основание чл. 10, ал. 3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. В Списъка на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна съгласно приложение № 2 към т. 2 от Решение № 122 на Министерския съвет от 2007 г. за приемане на списък на защитените зони за опазване на дивите птици и на списък на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 21 от 2007 г.), допълнен с Решение № 661 на Министерския съвет от 2007 г. за приемане на Списък на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 85 от 2007 г.) и Решение № 802 на Министерския съвет от 2007 г. за приемане на Списък на защитени зони за опазване на дивите птици и на Списък на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 107 от 2007 г.), изменени и допълнени с Решение № 52 на Министерския съвет от 2008 г. (ДВ, бр. 14 от 2008 г.), Решение № 811 на Министерския съвет от 2010 г. за изменение и допълнение на списъци на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и за приемане на Списък на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 96 от 2010 г.), Решение № 335 на Министерския съвет от 2011 г. за изменение на списъците на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и на защитени зони за опазване на дивите птици и за приемане на Списък на защитени зони за опазване на дивите птици (ДВ, бр. 41 от 2011 г.), Решение № 660 на Министерския съвет от 2013 г. за изменение на списъци на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и за приемане на Списък на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 97 от 2013 г.), Решение № 223 на Министерския съвет от 2014 г. за изменение на списъците на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и за приемане на Списък на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 37 от 2014 г.), Решение № 598 на Министерския съвет от 2016 г. за изменение на списъците на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 59 от 2016 г.), Решение № 177 на Министерския съвет от 2019 г. за приемане на Списък на защитени зони за опазване на дивите птици и на Списък на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 29 от 2019 г.) и с Решение № 615 на Министерския съвет от 2020 г. (ДВ, бр. 79 от 2020 г.), пореден номер 169 с код BG0001001 се изменя така:

169.
BG0001001
Ропотамо
БУРГАС
ПРИМОРСКО
СОЗОПОЛ
98204,78
9966,09
88238,69
ЦАРЕВО

2. В Списъка на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна съгласно приложение № 2 към т. 2 от Решение № 802 на Министерския съвет от 2007 г. за приемане на Списък на защитени зони за опазване на дивите птици и на Списък на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, изменено и допълнено с Решение № 52 на Министерския съвет от 2008 г., Решение № 811 на Министерския съвет от 2010 г. за изменение и допълнение на списъци на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и за приемане на Списък на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, Решение № 660 на Министерския съвет от 2013 г. за изменение на списъци на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и за приемане на Списък на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, Решение № 223 на Министерския съвет от 2014 г. за изменение на списъците на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и за приемане на Списък на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и с Решение № 615 на Министерския съвет от 2020 г., се правят следните изменения:
а) пореден номер 1 с код BG0000100 се изменя така:

1.
BG0000100
Плаж Шкорпиловци
Варна
Бяла
Долен чифлик
6457,00
5336,00
1121,00

б) пореден номер 3 с код BG0000103 се изменя така:

3.
BG0000103
Галата
Варна
Аврен
Варна
3853,57
2396,27
1457,30

3. Окончателните площи на защитените зони се определят в заповедите им за обявяване, като се изчисляват чрез координатите на точките, формиращи границите им, определени в приетата и дефинирана за страната геодезическа система.
Министър-председател: Стефан Янев
и.д. Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов
4706