Министерски съвет
брой: 62, от дата 27.7.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.18


Постановление № 241 от 22 юли 2021 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето, приета с Постановление № 242 на Министерския съвет от 2007 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 241 ОТ 22 ЮЛИ 2021 Г.
за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето, приета с Постановление № 242 на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 83 от 2007 г.; изм., бр. 39 и 101 от 2010 г., бр. 5, 16 и 38 от 2011 г., бр. 1 и 81 от 2012 г., бр. 17 от 2018 г. и бр. 100 от 2020 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В приложение № 2 към чл. 29б се правят следните изменения и допълнения:
1. Ред с код 03.68 се изменя така:

03.68
Доказване на SARS-CoV-2 чрез RT-PCR
90,00

2. След ред с код 03.68 се създават редове с кодове от 03.69 до 03.71:

03.69
Доказване на IgM или IgA или IgG антитела срещу SARS-CoV-2 с ELISA, за клас имуноглобулини
40,00
03.70
Определяне на неутрализиращи антитела срещу SARS-CoV-2 с ELISA
60,00
03.71
Целогеномно секвениране на SARS-CoV-2
245,00

 
3. След ред с код 05.26 се създават редове с кодове 05.27 и 05.28:

05.27
Определяне на SARS-CoV-2 специфични Т-клетки посредством метод ELISpot
150,00
05.28
Флоуцитометрично определяне на SARS-CoV-2 специфични Т лимфоцити
142,00

§ 2. В приложение № 4 към чл. 29г ред с код 01.12.280 се изменя така:

01.12.280
Доказване на SARS-CoV-2 чрез RT-PCR
90,00

Министър-председател: Стефан Янев
и.д. Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов
4546