Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров“, София   София
брой: 57, от дата 9.7.2021 г.   Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИстр.213


Конкурси за прием на редовни и задочни докторанти през учебната 2021 – 2022 г.

 

96. – Институтът по отбрана „Професор Цветан Лазаров“, София, съобщава, че със Заповед № ОХ-546 от 23.06.2021 г. на министъра на отбраната са обявени конкурси за прием на редовни и задочни докторанти в института през учебната 2021 – 2022 г. Във връзка с гореизложеното се прилага Списък на научните проблеми/теми, по които може да се кандидатства за обучение в докторантура в Института по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“, както следва: I. научен проблем/тема: „Придобиване на многомерна сензорна информация чрез радарно сканиране и цифрова обработка на данните“, област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“, форма на обучение: задочна форма (военнослужещ, цивилен служител или гражданско лице извън системата на МО, СППМО и БА); II. научен проблем/тема: „Модел на данните в автоматизирани системи за управление на огъня“, област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, докторска програма „Информационни технологии и киберсигурност“, форма на обучение: задочна форма (военнослужещ, цивилен служител или гражданско лице извън системата на МО, СППМО и БА); III. научен проблем/тема: „Изследване възможностите за извличане на знания при обработка на сензорна информация от наземни и въздушни безпилотни средства“, област на висшето образование 5.Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, докторска програма „Информационни технологии и киберсигурност“, форма на обучение: задочна форма (военнослужещ, цивилен служител или гражданско лице извън системата на МО, СППМО и БА); IV. научен проблем/тема: „Методи за обработка на изображения и извличане на информация за оценка на кризисна обстановка“, област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, докторска програма „Информационни технологии и киберсигурност“, форма на обучение: задочна форма (военнослужещ, цивилен служител или гражданско лице извън системата на МО, СППМО и БА); V. научен проблем/тема: „Модел на управлението на система от безпилотни летателни средства с използване на елементи от изкуствения интелект“, област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, докторска програма „Информационни технологии и киберсигурност“, форма на обучение: задочна форма (военнослужещ, цивилен служител или гражданско лице извън системата на МО, СППМО и БА); VI. научен проблем/тема: „Модели за идентифициране на злонамерени активности в киберпространството“, област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, докторска програма „Информационни технологии и киберсигурност“, форма на обучение: задочна форма (военнослужещ, цивилен служител или гражданско лице извън системата на МО, СППМО и БА); VII. научен проблем/тема: „Радарни системи за откриване, идентифициране и проследяване на дронове с военно приложение“, област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, докторска програма „Радиолокация и радионавигация“, форма на обучение: задочна форма (военнослужещ, цивилен служител или гражданско лице извън системата на МО, СППМО и БА); VIII. научен проблем/тема: „Многофункционални софтуерно-дефинирани радари за откриване на нисколетящи цели с редуцирана отразяваща повърхност“, област на висшето образование 5.Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, докторска програма „Радиолокация и радионавигация“, форма на обучение: задочна форма (цивилен служител или гражданско лице извън системата на МО, СППМО и БА); IX. научен проблем/тема: „Възможности за защита на комуникационните системи от преднамерено високоенергийно въздействие“, област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, докторска програма „Радиопредавателна и радиоприемна техника“, форма на обучение: задочна форма (военнослужещ, цивилен служител или гражданско лице извън системата на МО, СППМО и БА); X. научен проблем/тема: „Влияние на шумоустойчивостта на радиоприемниците при защита и противодействие от радиоуправляеми импровизирани взривни устройства“, област на висшето образование 5.Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, докторска програма „Радиопредавателна и радиоприемна техника“, форма на обучение: задочна форма (военнослужещ); ХІ. научен проблем/тема: „Изследване на възможностите за интегриране на наночастици и наноматериали в бойни системи и екипировка“, област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.10. Химични технологии, докторска програма „Химични технологии, свързани със сигурността и отбраната“, форма на обучение: задочна форма (цивилен служител или гражданско лице извън системата на МО, СППМО и БА); ХII. научен проблем/тема: „Оптимизиране екологичната ефективност на методи за утилизация на взривни вещества“, област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.10. Химични технологии, докторска програма „Химични технологии, свързани със сигурността и отбраната“, форма на обучение: задочна форма (военнослужещ, цивилен служител или гражданско лице извън системата на МО, СППМО и БА); XIII. научен проблем/тема: „Оптимизиране екологичната ефективност на методи за утилизация на барутни състави“, област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.10. Химични технологии, докторска програма „Химични технологии, свързани със сигурността и отбраната“, форма на обучение: задочна форма (военнослужещ, цивилен служител или гражданско лице извън системата на МО, СППМО и БА). Забележка. Подробности и срокове за обявените конкурси може да намерите в Заповед № ОХ-546 от 23.06.2021 г., качена на сайта на Министерството на отбраната (www.mod.bg), а допълнителна информация по отношение на темите – на сайта на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ (http://di.mod.bg).
4136