Министерски съвет
брой: 56, от дата 6.7.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.12


Постановление № 214 от 1 юли 2021 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. максимални размери на ангажименти за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г. по бюджета на Министерството на здравеопазването

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 214 ОТ 1 ЮЛИ 2021 Г.
за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. максимални размери на ангажименти за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г. по бюджета на Министерството на здравеопазването
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. Увеличава утвърдения по чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. показател „Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г.“ със сума в размер 313 000 лв.
Чл. 2. Министърът на здравеопазването да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. и да уведоми министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 77 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на здравеопазването.
Министър-председател: Стефан Янев
и.д. Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов
4072