Институт за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ при БАН – София   София
брой: 57, от дата 9.7.2021 г.   Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИстр.212


Конкурси за доцент

 

5. – Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ при БАН – София, обявява конкурси за доцент: в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология за нуждите на РИМ – Монтана – един; в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата за нуждите на РИМ – Сливен – един, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в ИБЦТ, София, ул. Московска № 45, тел.: 02 980 62 97; 0886 568 862.
4054