Министерство на земеделието, храните и горите
брой: 50, от дата 15.6.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.3


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. (oбн., ДВ, бр. 93 от 2018 г.; изм., бр. 8, 39, 53, 69 и 74 от 2019 г., бр. 4, 24, 45, 56, 63, 85 и 101 от 2020 г. и бр. 16 и 33 от 2021 г.)
§ 1. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „за плащане на“ се заличават;
б) точки 1 и 2 се заличават.
2. В ал. 3:
а) в т. 1 думите „към инвестиционния проект“ се заменят с „предоставена по реда на чл. 12, ал. 2, т. 1“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. приемно-предавателни протоколи с изпълнителите за извършените дейности по операции и материали по проекта, от който да е видна датата, на която е извършена всяка операция по дейности и/или на която са доставени материалите;“.
3. В ал. 10 се създава изречение трето: „За дейността по чл. 5, ал. 1, т. 3, буква „в“ не се изплаща частта от разходите за елементи, които не са включени в приложение № 1.“
§ 2. В приложение № 1, част „Пределни цени за дейност „Изграждане на автоматизирани системи за капково напояване“ се изменя така:
„Пределни цени за дейност „Изграждане на автоматизирани системи за капково напояване“
Пределната цена е сума от два компонента: компонент с променлив характер и компонент с постоянен характер според площта на лозовото насаждение, както следва:
Пределна цена на основно оборудване за автоматизирани системи за капково напояване

Компонент с променлив характер
Операции и материали
Включва елементи
Цена за площи:
до 10 ха вкл.
над 10 до 50 ха вкл.
над 50 ха
Водовземане
Резервоар или лагуна
Резервоар/лагуна;
Доставка и подвързване на сглобяем резервоар на предварително подготвена площадка
 
 
 
Напорна помпа при водоизточник за захранване на резервоар с вода
Напорна помпа с параметри, съобразени с вида и капацитета на водоизточника
 
 
 
Филтърен възел с окомплектовка
Филтър хидроциклон, кран, възвратен клапан, удароубивател, фитинги за подвързване
 
 
 
Основа помпен възел
 
 
 
 
Основа на резервоар
Изгребване на хумус, доставка и разстилане на трошен камък, уплътняване с ръчна трамбовка и разстилане на пясък за подравняване
 
 
 
Специализиран монтаж
Поставяне, позициониране и сглобяване на резервоар/лагуна – специализиран труд – човекоден
 
 
 
Общо лв.
14 884
31 094
51 074
Помпена станция
Ел. помпа, моторна помпа/помпи
 
 
 
 
Генератор за електричество
При използване на моторна помпа цената за нея не надвишава сумата от цените на ел. помпа и генератор
 
 
 
Ел. табло
При генератор, захранващ до две електрически помпи
 
 
 
Контейнер, обезопасяване
Контейнер;
Доставка и монтаж на контейнер за помпен възел и филтърна група
 
 
 
Окомплектовка
Кран сферичен и възвратен клапан
 
 
 
Честотно управление на помпения агрегат
 
 
 
 
Подготовка на площадка за разполагане на помпената станция
Зачистване и уплътняване на терен, доставка, разстилане и уплътняване на чакъл
 
 
 
Доставка и монтаж на оборудването, подвързване
На база човекоден
 
 
 
Общо лв.
21 143
24 163
29 078
Филтърна група
Филтри
Пясъчен и дисков филтър
 
 
 
Окомплектовка
Кран сферичен и колена
 
 
 
Водомер
 
 
 
 
 
Защитна арматура
Възвратен клапан, клапан за предналягане, обезвъздушител, регулатор налягане
 
 
 
 
Монтаж на филтърна
група
На база човекоден
 
 
 
Общо лв.
7 346
8 452
21 178
Устройство за прецизно торовнасяне
Устройство за торовнасяне
1. Инжектор с бустер помпа (изключва обемен дозатор и дозираща помпа)
до 1 бр.
до 2 бр.
до 3 бр.
 
 
 
2. Обемен дозатор с хидравлична дозаторна помпа (изключва инжектор с бустер помпа и дозираща помпа)
до 1 бр.
до 2 бр.
до 3 бр.
 
 
 
3. Ел. дозаторна помпа (изключва инжектор с бустер помпа и обемен дозатор)
до 1 бр.
до 2 бр.
до 3 бр.
 
 
 
Съд за торовнасяне
 
 
 
 
Окомплектовка и защитна арматура
Кранове, клапани, фитинги за подвързване
 
 
 
Монтаж на устройство за торовнасяне
На база човекоден
 
 
 
Общо лв.
1. при използване на инжектор с бустер помпа
2 034
4 068
6 102
2. при използване на обемен дозатор
3 069
6 138
9 207
3. при използване на ел. дозаторна помпа
4 022
8 044
12 066
Главни (магистрални) и захранващи тръбопроводи
Тръбопроводи
Тръби
 
 
 
Фитинги
Муфи, колена, тройници, тапи, кранове възли, арматура
 
 
 
Защитна арматура за тръбопроводи и разпределителни възли
Обезвъздушител; шахта изпразнител, шахта разпределител, регулатор налягане, удароубивател
 
 
 
Монтаж на магистрални тръбопроводи
Разнасяне, разпъване и полагане на тръбопровод, монтаж на фитинги за подвързване
 
 
 
Земни работи
Трасиране, изкоп и насип
 
 
 
Общо лв.
25 070
51 189
152 613
Автоматизация
Автоматизация
С програматор на батерия
до 10 бр.
до 50 бр.
до 100 бр.
 
 
 
С централизирано управление чрез радио или кодиране (изключва вариант с програматори на батерия)
 
 
 
Н/П
 
 
Климатична станция
 
1 бр.
1 бр.
1 бр.
 
 
 
Монтаж на автоматизация и климатична станция
На база човекоден
 
 
 
Общо лв.
при използване на автоматизация с програматор
11 974
38 069
77 402
при използване на автоматизация с централизирано управление
Н/П
51 206
101 245

* Пределната цена за всеки компонент с постоянен характер е по категории в зависимост от размера на площта. Например пределната цена 38 069 лв. за компонент „автоматизация“ при използване на автоматизация с програматор е една и съща за площи с размер над 10 ха до 50 ха вкл.
Пределна цена на вътремрежово оборудване (надземно) за доставка на вода за 1 хектар

Компонент с постоянен характер
Операции и материали
Включва
Цена
Вътремрежово оборудване – надземно по дължина на редовете
Поливни маркучи с вградени капкообразуватели
Поливни маркучи с вградени капкообразуватели (изключва поливни маркучи с външни капкообразуватели)
 
Поливни маркучи с външни капкообразуватели
Поливни маркучи с външни капкообразуватели (изключва поливни маркучи с вградени капкообразуватели)
 
Фитинги
Куки, крайни скоби, снадки, окачващи елементи, тел или корда (тел при подпорна конструкция от метални, дървени или бетонови колове, корда само при подпорната конструкция от дървени колове)
 
Разпределителни тръбопроводи
Тръби
 
Фитинги за подвързване на разпределителни тръбопроводи
Муфи, колена, тройници, тапи, водовземни възли, адаптори, тръби
 
Земни работи
 
 
Монтаж
 
 
Общо лв. за вътремрежово оборудване с вграден капкообр.
4 006
Общо лв. за вътремрежово оборудване без вграден капкообр.
4 046

* Примери за изчисляване на пределната цена за дейност „Автоматизирани системи за капково напояване“:
– За лозово насаждение с площ от 7,4 ха пределната цена за изграждане на автоматизирана система за капково напояване се изчислява:
(водовземане)14 884+(помпена станция)21 143+(филтърна група)7346+(торовнасяне)4022+(тръбопроводи)25 070+(автоматизация)11 974=84 439 лв. за компонентите с променлив характер
4046*7,4=29 940,4 лв. за компонента с постоянен характер
84 439+29 940,4=114 379,4 лв. общо за цялата площ от 7,4 ха.
– За лозово насаждение с площ от 17 ха пределната цена за изграждане на автоматизирана система за капково напояване се изчислява:
(водовземане)31 094+(помпена станция)24 163+(филтърна група)8452+(торовнасяне)8044+(тръбопроводи)51 189+(автоматизация)51 206=174 148 лв. за компонентите с променлив характер
4046*17=68 782 лв. за компонента с постоянен характер
174 148+68 782=242 930 лв. общо за цялата площ от 17 ха.
– За лозово насаждение с площ от 60 ха пределната цена за изграждане на автоматизирана система за капково напояване се изчислява:
(водовземане)51 074+(помпена станция)29 078+(филтърна група)21 178+(торовнасяне)12 066+(тръбопроводи)152 613+(автоматизация)101 245=367 254 лв. за компонентите с променлив характер
4046*60=242 760 лв. за компонента с постоянен характер
367 254+242 760=610 014 лв. общо за цялата площ от 60 ха.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. Срокът по чл. 61, ал. 3 за финансовата 2021 г. е 24 септември 2021 г.
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Христо Бозуков
3646