Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването
брой: 47, от дата 4.6.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.49


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (обн., ДВ, бр. 8 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 71 от 2006 г., бр. 67 от 2007 г., бр. 2 от 2012 г., бр. 46 от 2015 г., бр. 73 от 2018 г. и бр. 5 от 2020 г.)
§ 1. В § 1 от допълнителната разпоредба т. 4 се изменя така:
„4. „Гранична стойност на професионална експозиция“ е границата на претеглената като функция на времето средна стойност на концентрацията на даден химичен агент във въздуха в дихателната зона на даден работник спрямо определен референтен период, освен ако не е посочено друго.“
§ 2. В § 1а от преходните и заключителните разпоредби се създава т. 9:
„9. Директива (ЕС) 2019/1831 на Комисията от 24 октомври 2019 г. за установяване на пети списък с индикативни гранични стойности на професионална експозиция съгласно Директива 98/24/ЕО на Съвета и за изменение на Директива 2000/39/ЕО на Комисията (OB L 279, 31.10.2019 г.).“
§ 3. В приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 3 „Гранични стойности на химичните агенти във въздуха на работната среда“ се правят следните изменения и допълнения:
1. Ред № 11 се изменя така:

11.
Алуминий (метален прах и оксиди) – инхалабилна фракция респирабилна фракция
 
10,0
1,5
 
 
 
 
 

2. Ред № 34 се изменя така:

34.
Анилин•(7)
62-53-3
7,74
 
2
 
19,35
5
кожа

3. Ред № 76 се изменя така:

76.
n-Бутилацетат•
123-86-4
241
 
50
723
150
-

4. След ред № 76 се създава ред № 76а:

76а.
втор-бутилацетат•
105-46-4
241
 
50
723
150
-

5. Ред № 93 се изменя така:

93.
Въглищен прах, смесен, съдържащ над 2 % свободен кристален силициев диоксид в респирабилната фракция
Инхалабилна фракция
Респирабилна фракция
 
 
5,0
(0,1 x 100)/Z*
 
 
 
 
 

6. Създава се нов ред № 170:

170.
Дървесен прах: меки дървесни видове – инхалабилна фракция
 
 
5,0
 
 
 
 
-

7. Ред № 197 се изменя така:

197.
Изоамилов алкохол•
123-51-3
18
 
5
37
10
-

8. След ред № 197 се създава ред № 197а:

197а.
Изобутилацетат•
110-19-0
241
 
50
723
150
-

9. Ред № 253 се изменя така:

253.
2-Фенилпропан•
(Кумен) (7)
98-82-8
50
-
10
250
50
кожа

10. Ред № 292 се изменя така:

292.
Хлорометан•
74-87-3
42
 
20
-
-
-

11. Ред № 388 се изменя така:

388.
Прах смесен, съдържащ над 2 % свободен кристален силициев диоксид в респирабилната фракция
Инхалабилна фракция
Респирабилна фракция
 
 
 
5,0
0,1 x 100/Z*
 
 
-
-
-

12. Ред № 458 се изменя така:

458.
4-аминотолуен•
106-49-0
4,46
 
1
8,92
2
кожа

13. Ред № 465 се изменя така:

465.
Триметиламин•
75-50-3
4,9
 
2
12,5
5
-

14. След ред № 499 се създава ред № 499а:

499а.
Фосфорилтрихлорид•
10025-87-3
0,064
 
0,01
0,12
0,02
-

15. В забележките след ред № 546 се създава забележка (7):
(7) При мониторинга на експозицията следва да се вземат под внимание съответните методи за биологичен мониторинг на Научния комитет за граничните стойности на професионална експозиция (SCOEL – НКГСПЕ) съгласно приложение № 2.“
§ 4. В приложение № 2 към чл. 1, ал. 1, т. 4 „Биологични гранични стойности на химични агенти и метаболитите им (биомаркери за експозиция) или на биомаркерите за ефект“ се създават редове № 18 и 19:

18.
Анилин•
CAS № 62-53-3
метхемоглобин, телца на Хайнц
p-аминофенол
 
 
30 mg/L
кръв
урина
До 2 часа след края на работната смяна
Кожа
19.
2-Фенилпропан•
(Кумен)
CAS № 98-82-8
2-фенол-2 пропанол
7 mg/g креатинин
урина
До 2 часа след края на работната смяна
Кожа

Заключителни разпоредби
§ 5. В приложение № 1 към чл. 12, ал. 1 от Наредба № 10 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа (обн., ДВ, бр. 94 от 2003 г.; изм., бр. 8 от 2004 г., бр. 46 от 2015 г. и бр. 5 от 2020 г.) на ред 26, в колона 9, числото „14“ се заменя с „13“.
§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър на труда и социалната политика: Гълъб Донев
Министър на здравеопазването: Стойчо Кацаров
3367