Президент на Републиката
брой: 40, от дата 14.5.2021 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.3


Указ № 135 за назначаване на Николай Милков Милков – извънреден и пълномощен посланик на Република България във Френската република, и за постоянен представител на Република България към ЮНЕСКО със седалище в Париж

 

УКАЗ № 135
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Николай Милков Милков – извънреден и пълномощен посланик на Република България във Френската република, и за постоянен представител на Република България към ЮНЕСКО със седалище в Париж.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 12 май 2021 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Министър-председател: Стефан Янев
Подпечатан с държавния печат.
3066