Министерски съвет
брой: 38, от дата 11.5.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.4


Постановление № 182 от 7 май 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 182 ОТ 7 МАЙ 2021 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г. в размер 120 000 000 лв. за финансиране на проекти „Заетост за теб“, „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19“, „Запази ме“ и „Родители в заетост“.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на преструктуриране на разходи и/или трансфери от централния бюджет за 2021 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 се увеличават утвърдените разходи по „Политика в областта на пазара на труда, свободното движение на работници и трудовата миграция“, бюджетна програма „Активна политика на пазара на труда“ по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г.
(2) Със сумата по чл. 1 се увеличават утвърдените показатели по чл. 14, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
Чл. 3. По бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г., по „Политика в областта на пазара на труда, свободното движение на работници и трудовата миграция“, бюджетна програма „Активна политика на пазара на труда“, да се създаде администриран разходен параграф „Разходи за дейности в подкрепа на заети лица, работодатели, родители и субсидирана заетост за безработни лица в условия на пандемията COVID-19“ в размер на сумата по чл. 1, ал. 1.
Чл. 4. Министърът на труда и социалната политика да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши произтичащите промени по централния бюджет за 2021 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 76, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
§ 3. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на труда и социалната политика.
За министър-председател: Томислав Дончев
и.д. Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов
2943